Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2023

05/07/2023

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;
Căn cứ Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh về ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tổ chức bộ máy và tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước;
Căn cứ Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND ngày 23/02/2023 của UBND tỉnh về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước;
Căn cứ Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 27/02/2023 của UBND tỉnh về việc tạm giao biên chế công chức, viên chức (số lượng người làm việc) và chỉ tiêu lao động hợp đồng năm 2023 đối với Sở Tư pháp;
Căn cứ nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước;
Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước năm 2023, với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước bảo đảm chất lượng, đúng cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
2. Yêu cầu
Tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và số lượng người làm việc được UBND tỉnh giao. Việc tuyển dụng viên chức phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng theo quy định của pháp luật để lựa chọn những người có trình độ và năng lực theo yêu cầu, tiêu chuẩn của vị trí cần tuyền dụng.
II. SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC ĐƯỢC GIAO VÀ SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC CHƯA SỬ DỤNG NĂM 2023
1. Số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền giao năm 2023:
Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp là đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên, được giao biên chế, cụ thể như sau:
– Tổng số biên chế được giao năm 2023: 18 biên chế (theo Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 27/02/2023 của UBND tỉnh Bình Phước).
– Tổng số biên chế hiện có tính đến tháng 6/2023 tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước: 17 biên chế.
2. Số lượng người làm việc chưa sử dụng năm 2023: 01 người.
III. NHU CẦU TUYỂN DỤNG
1. Số lượng viên chức cần tuyển làm việc tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước năm 2023: 01 chỉ tiêu.
2. Vị trí việc làm cần tuyển:
– 01 chỉ tiêu tuyển dụng vào vị trí việc làm Phòng Hành chính – Tổng hợp, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thuộc Sở Tư pháp (Tham mưu thực hiện công tác thống kê, báo cáo).
– Tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp: Viên chức hạng III.
(Chi tiết theo Phụ lục I, II gửi kèm Kế hoạch này).
IV. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ
1. Điều kiện đăng ký dự tuyển:
1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:
a. Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b. Từ đủ 18 tuổi trở lên.
c. Có phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định;
d. Có lý lịch rõ ràng;
đ. Có văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp viên chức cần tuyển;
e. Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc, nhiệm vụ;
g. Có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Mục 2 Phần III của Kế hoạch này.
1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

a. Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
b. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.
2. Tiêu chuẩn về đào tạo, bồi dưỡng:
a. Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành Luật.
b. Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ (ở trình độ tương đương bậc 2) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.
V. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG
1. Hình thức tuyển dụng:
Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện theo hình thức xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
2. Nội dung tuyển dụng:
Nội dung tuyển dụng viên chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:
2.1. Vòng 1: Xét tuyển
Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
2.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
a. Hình thức thi: Phỏng vấn.
b. Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. Trong đó:
Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển, gồm các nội dung sau:
– Các nội dung liên quan đến Luật Viên chức năm 2010 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) và các văn bản hướng dẫn thi hành.
– Các nội dung liên quan đến Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành.
c. Thời gian thi: 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).
d. Thang điểm: 100 điểm.
3. Ưu tiên trong thi tuyển:
Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức: Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

3.1. Đối tượng và điểm ưu tiên:
a. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
b. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
c. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
3.2. Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định ở trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.
4. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển dụng viên chức:
Thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
4.1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển dụng viên chức phải có đủ các điều kiện sau:
a. Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
b. Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) quy định tại Mục 3 phần IV của Kế hoạch này cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
4.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm b Tiểu mục 4.1 Mục 4 phần IV của Kế hoạch này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
4.3. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

VI. THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN PHIẾU DỰ TUYỂN
1. Thông báo tuyển dụng:
Thông báo tuyển dụng viên chức của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước năm 2023 được đăng trên Đài Phát thanh – Truyền hình và Báo Bình Phước (đăng báo), đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước tại địa chỉ: https://stp.binhphuoc.gov.vn/ và niêm yết tại trụ sở của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước (địa chỉ: số 03, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước).

2. Phiếu đăng ký dự tuyển:
– Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu kèm theo Kế hoạch này) tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển.
Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang là viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập Nhà nước, người làm việc trong Doanh nghiệp Nhà nước, cán bộ công chức cấp xã,… nếu có nguyện vọng tham gia thi tuyển phải có ý kiến đồng ý bằng văn bản của cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý.
– Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển. Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên Trang thông tin điện tử và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo
3. Thời gian, địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:
– Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày, kể từ ngày đăng Thông báo tuyển dụng.
– Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Thanh tra Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước (địa chỉ: số 03, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước). Điện thoại: 02713.860.205.
4. Tài liệu ôn tập, thời gian địa điểm thi:
Theo thông báo của Hội đồng Tuyển dụng viên chức năm 2023 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước.
VII. KINH PHÍ TUYỂN DỤNG
Thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chưc, viên chức.
VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hội đồng Tuyển dụng viên chức Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước năm 2023 của Sở Tư pháp có trách nhiệm:
– Quyết định thành lập: Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển; Ban đề thi; Ban coi thi; Ban phách; Ban chấm thi; Ban chấm phúc khảo (trường hợp có yêu cầu phúc khảo); Tổ thư ký giúp việc.
– Tổ chức thu phí dự tuyển và sử dụng phí dự tuyển theo đúng quy định.
– Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, tổ chức thi, chấm thi, chấm phúc khảo theo quy chế.

– Báo cáo Giám đốc Sở phê duyệt kết quả thi tuyển (sau khi có ý kiến thẩm định của Sở Nội vụ).
– Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức tuyển dụng;
– Hội đồng tuyển dụng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
2. Thanh tra Sở Tư pháp có trách nhiệm:
– Tham mưu Giám đốc Sở Tư pháp quyết định thành lập Hội đồng Tuyển dụng viên chức Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước năm 2023. Thực hiện nhiệm vụ là đơn vị Thường trực của Hội đồng tuyển dụng viên chức.
– Phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Giám đốc Sở Tư pháp tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này đảm bảo theo quy định của pháp luật.
– Đăng thông báo tuyển dụng viên chức theo quy định; tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, tổng hợp, lập danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển.
3. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước có trách nhiệm:
– Chủ trì phối hợp với Thanh tra Sở Tư pháp, các đơn vị có liên quan xây dựng danh mục tài liệu ôn tập theo vị trí việc làm cần tuyển dụng, xây dựng đề thi, đáp án; tổ chức bảo quản, lưu giữ đề thi, đáp án theo đúng quy định.
– Phối hợp với Thanh tra Sở Tư pháp thực hiện các nhiệm vụ có liên quan phục vụ công tác tuyển dụng.
Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước năm 2023 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc đề nghị liên hệ Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước (qua số điện thoại: 02713.860.205) để được hướng dẫn.

*****Đính kèm:

Mẫu Phiếu đăng kí dự tuyển

Nguồn tin: binhphuoc.gov