Trường THPT Củ Chi, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm học 2024 – 2025

08/07/2024

Căn cứ Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Luật viên chức số 58/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức số 52/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (viết tắt là Nghị định số 115/2020/NĐ-CP);
Căn cứ Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (Nghị định số 85/2023/NĐ-CP);
Căn cứ Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức (viết tắt là Thông tư số 6/2020/TT-BNV);
Căn cứ Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức (viết tắt là Thông tư số 92/2021/TT-BTC);
Căn cứ Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập, được sửa đổi bởi Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT;
Căn cứ Quyết định số 1035/QĐ-SGDĐT ngày 19 tháng 4 năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trường trung học phổ thông Củ Chi.
Trường THPT Củ Chi xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức năm học 2024 – 2025 như sau:

1. Tình hình nhu cầu tuyển dụng
Trường THPT Củ Chi được phân cấp thực hiện tuyển dụng viên chức theo Quyết định số 1533/QĐ-SGDĐT ngày 29 tháng 5 năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo.
Năm 2024, Trường THPT Củ Chi được phân bổ số lượng người làm việc: 105 viên chức; số lượng người làm việc hiện có: 102 viên chức; số lượng người làm việc chưa sử dụng: 03 viên chức.
Sau khi rà soát đề án, danh mục, cơ cấu vị trí việc làm đã được phê duyệt và tổng hợp nhu cầu tuyển dụng, Trường THPT Củ Chi tuyển dụng 02 viên chức, trong đó: 02 viên chức là giáo viên và 00 viên chức là nhân viên, như sau:

 

STT

Vị trí việc làm Trình độ, chuyên môn đào tạo Chức danh nghề nghiệp  

Mã số

Số lượng Ghi chú
1 Giáo viên môn Toán Đại học chuyên ngành sư phạm Toán trở lên hoặc Đại học chuyên ngành Toán, có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo quy định Giáo viên Trung học phổ thông hạng III V.07.05.15 01 Tuyển mới
2 Giáo viên môn Quốc phòng Đại học chuyên ngành sư phạm An ninh – Quốc phòng trở lên hoặc Đại học chuyên ngành An ninh – Quốc Phòng, có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo quy định Giáo viên Trung học phổ thông hạng III V.07.05.15 01 Tuyển mới

2. Nguyên tắc tuyển dụng
– Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, Nghị định số 85/2023/NĐ-CP và Thông tư số 6/2020/TT-BNV.
– Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập;
– Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh;
– Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập.
– Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật.
– Người đăng ký dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm, nếu đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên trong cùng một đợt xét tuyển sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ và lệ phí đăng ký dự tuyển sẽ không hoàn trả lại sau khi đã đăng ký tham gia dự tuyển.
– Người không trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức không được bảo lưu kết quả cho các kỳ tuyển dụng lần sau.
– Không tiếp nhận bổ sung đối tượng ưu tiên, bổ sung hồ sơ sau khi công nhận kết quả tuyển dụng.
– Hội đồng tuyển dụng viên chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và chịu trách nhiệm về việc từ chối tiếp nhận hồ sơ.

3. Trường hợp được đăng ký dự tuyển viên chức, điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức và đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức
3.1. Trường hợp được đăng ký dự tuyển viên chức
– Trường hợp được đăng ký dự tuyển: Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo; không phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập được đăng ký dự tuyển viên chức:
+ Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động. Trường đề nghị được tuyển dụng đội ngũ trẻ, năng động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đổi mới, ưu tiên ứng viên có tuổi đời dưới 45 tuổi.
+ Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định như sau:
a) Có đơn đăng ký dự tuyển;
b) Có phiếu đăng ký dự tuyển;
c) Có lý lịch rõ ràng;
d) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm;
e) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.
f) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp
công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.
– Trường hợp không được tham gia dự tuyển
a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
3.2. Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức
Người dự tuyển vào vị trí việc làm Giáo viên THPT hạng III (CDNN – Mã số V.07.05.15):
Phải đạt tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo qui định tại khoản 3, Điều 3, Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT và khoản 2, Điều 4, Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT, cụ thể:
a) Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học phổ thông.
Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;
b) Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông (hoàn thành trong thời gian tập sự).
3.3. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:
a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
d) Cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở, trong phong trào công nhân: Được cộng 1,5 điểm vào kết quả vòng 2.
Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.
4. Hình thức tuyển dụng
Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển.
Thực hiện theo quy định tại Điều 11, Điều 12 và Điều 13 Mục 3 Nghị dịnh số 115/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Khoản 6, Khoản 7 Điều 1 Nghị định 85/2023/NĐ-CP về xét tuyển viên chức.
– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
– Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
+ Hình thức thi: Vấn đáp
+ Nội dung thi: kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
+ Thời gian thi: Vấn đáp 30 phút (thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị, không tính vào thời gian thi).
+ Thang điểm (vấn đáp): 100 điểm.
5. Xác định người trúng tuyển: người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:
– Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều 6 Nghị dịnh số 115/2020/NĐ-CP, được bổ sung bởi Khoản 2 Điều 1 Nghị định 85/2023/NĐ-CP (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu tuyển dụng của vị trí việc làm.
Lưu ý:
Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người trúng tuyển là người đạt kết quả thi phần thi kiến thức chung tại vòng 1 cao hơn (nếu có).
Trường hợp vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng quyết định người trúng tuyển.
Không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.
Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng quyết định người trúng tuyển.

6. Thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức, Ban giám sát và các bộ phận giúp việc Hội đồng tuyển dụng viên chức do Chủ tịch Hội đồng quyết định thành lập:
6.1. Hội đồng tuyển dụng viên chức và Ban giám sát
Hội đồng tuyển dụng viên chức được thành lập căn cứ Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.
Ban giám sát được thành lập và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Khoản 2, 3 Điều 36 Chương III Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 6/2020/TT-BNV.
6.2. Các bộ phận giúp việc Hội đồng tuyển dụng viên chức do Chủ tịch Hội đồng quyết định thành lập:
– Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển
– Ban đề thi
– Ban kiểm tra, sát hạch
– Tổ thư ký giúp việc Hội đồng
– Tổ in sao đề thi
7. Hồ sơ dự tuyển viên chức
Người dự tuyển chuẩn bị 02 loại hồ sơ, cụ thể:
7.1. Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 85/2023/NĐ-CP);
7.2. Bộ hồ sơ cá nhân, thành phần gồm (dùng cho người trúng tuyển viên chức):
1) Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);
2) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.
3) Đối với trường hợp được bố trí làm công việc theo đúng chuyên ngành được đào tạo và theo đúng chuyên môn, nghiệp vụ của công việc trước đây đã đảm nhiệm đúng với chức danh nghề nghiệp đăng ký dự tuyển, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (nếu không liên tục thì được cộng dồn) bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự tương ứng với thời gian tập sự của chức danh nghề nghiệp được tuyển dụng quy định thì nộp bổ sung:
– Bản sao Quyết định nghỉ việc hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc tại đơn vị cũ.
– Bản sao Hợp đồng lao động/làm việc tại đơn vị cũ.
– Bản sao quá trình tham gia bảo hiểm xã hội do cơ quan có thẩm quyền cấp, xác nhận.
* Lưu ý: Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Trường THPT Củ Chi công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

8. Quy trình, thời gian, địa điểm tổ chức tuyển dụng viên chức
Trường THPT Củ Chi lập kế hoạch tuyển dụng và đăng thông báo tuyển dụng. Các thông tin liên quan đến tuyển dụng viên chức năm học 2024 – 2025 thường xuyên được cập nhật trên trang thông tin điện tử theo liên kết: https://thptcuchi.hcm.edu.vn từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc tuyển dụng, gồm các bước dự kiến như sau:

STT Thời gian dự kiến Bước Nội dung thực hiện Trách nhiệm thực hiện
 

 

1

Bước 1: Xây dựng kế hoạch tuyển dụng và trình Sở Giáo dục và Đào tạo Xây dựng Kế hoạch tuyển dụng. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển Hiệu trưởng, GV phụ trách công tác tổ chức
 

 

 

 

2

 

 

 

Sau khi Kế hoạch được phê duyệt

 

 

 

Bước 2: Thông báo tuyển dụng

Soạn thảo thông báo tuyển dụng trình Hiệu trưởng phê duyệt.

Đăng thông báo tuyển dụng trên Báo Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh trong 2 kỳ; công khai trên trang thông tin điện tử https://thptcuchi.hcm.edu.vn và niêm yết tại Bảng thông báo trường THPT Củ Chi

 

 

Phó Hiệu trưởng, GV phụ trách trang thông tin điện tử

3 Sau khi đăng Thông báo tuyển dụng trên báo Bước 3: Thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức và Ban Giám sát Thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức (HĐTD) và Ban Giám sát Hiệu trưởng
 

 

 

4

Chậm nhất sau 05 ngày làm việc kể từ ngày thành lập

HĐTD

 

Bước 4: Thành lập các bộ phận giúp việc Hội đồng tuyển dụng viên chức

Thành lập các bộ phận giúp việc:

1.  Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển

2.  Ban kiểm tra, sát hạch

3.  Tổ thư ký giúp việc Hội đồng

4.  Ban đề thi

5.  Tổ in sao đề thi

 

 

 

Chủ tịch Hội đồng

 

 

 

 

 

5

 

 

30 ngày kể từ ngày đăng thông báo tuyển dụng

 

 

 

 

Bước 5: Tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển

Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của ứng viên qua một trong các hình thức sau:

1.  Tiếp nhận trực tiếp tại Trường THPT Củ Chi

2.   Tiếp nhận bằng cách gửi theo đường bưu chính đến Trường THPT Củ Chi.

3.   Tiếp nhận qua cổng thông tin điện tử https://thptcuchi.hcm.edu.vn của Trường THPT Củ Chi

4.  Thời gian tiếp nhận: 02/07/2024 – 30/07/2024

5.  Lệ phí dự thi: 300.000VNĐ/thí sinh

 

 

 

 

Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển

 

 

 

 

 

6

 

Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc nhận phiếu đăng ký dự tuyển

 

 

 

Bước 6: Tổ

chức Vòng 1

Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự Vòng 2

–  Địa điểm: Trường THPT Củ Chi

–  Địa chỉ: Tỉnh lộ 8, Khu phố 1, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

Ban Giám sát

Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển

 

 

 

7

Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc vòng 1 Bước 7: Thông báo đến người có đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi Vòng 2 Thông báo kết quả vòng 1 và thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển Vòng 2 công khai trên trang thông tin điện tử https://thptcuchi.hcm.edu.vn và niêm yết tại Bảng thông báo của trường.  

 

Hội đồng tuyển dụng

 

 

 

8

05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2  

 

Bước 8: Ban hành đề kiểm tra thi nghiệp vụ Vòng 2

 

Xây dựng đề thi kiểm tra thi nghiệp vụ chuyên ngành theo từng vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Hội đồng tuyển dụng

Ban Giám sát

Ban Đề thi

Tổ in sao Đề thi

 

 

 

 

 

 

9

Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày thông báo

triệu tập thí sinh được tham dự

vòng 2

 

 

 

 

 

Bước 9: Tổ

chức vòng 2

 

Tổ chức thi nghiệp vụ chuyên ngành theo từng vị trí việc làm.

–  Địa điểm: Trường THPT Củ Chi

–  Địa chỉ: Tỉnh lộ 8, Khu phố 1, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

 

Ban Giám sát

Ban kiểm tra, sát hạch

Tổ thư ký giúp việc Hội đồng

 

Ngay sau khi kết thúc xét tuyển vòng 2

Bàn giao kết quả tuyển dụng cho Thư ký Hội đồng tuyển dụng Thư ký Hội đồng tuyển dụng
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

02 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả của vòng 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 10: Thông báo và công nhận kết quả tuyển dụng viên chức

 

 

Hội đồng tuyển dụng viên chức họp thông qua kết quả tuyển dụng Vòng 2

 

Thư ký Hội đồng tuyển dụng

Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả của vòng 2 Hội đồng tuyển dụng có trách nhiệm báo cáo Hiệu trưởng trình Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, công nhận kết quả tuyển dụng kèm hồ sơ minh chứng hợp lệ xem xét, quyết định. Hội đồng tuyển dụng
10 ngày kể từ ngày từ ngày có quyết định công nhận kết quả

tuyển dụng

Thông báo kết quả tuyển dụng trên trang điện tử https://thptcuchi.hcm.edu.vn và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký. Hội đồng tuyển dụng
30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả

trúng tuyển

Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng (nộp 2 bộ hồ sơ gồm các thành phần nêu tại mục

7.2 của Kế hoạch này)

Người trúng tuyển
 

 

 

11

15 ngày kể từ ngày người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng  

 

 

Bước 11: Ký kết hợp đồng làm việc

Trình Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định tuyển dụng; Gửi quyết định tới người trúng tuyển theo địa chỉ đã đăng ký. Hiệu trưởng
30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định tuyển dụng Ký kết hợp đồng làm việc và nhận việc Người trúng tuyển

10. Kinh phí tuyển dụng: Mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí tuyển dụng theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Trên đây là kế hoạch tuyển dụng viên chức năm học 2024 – 2025 của Trường THPT Củ Chi.

***** Đính kèm:

Phiếu đăng ký

Nguồn tin: thptcuchi.hcm.edu.vn