UBND huyện Đoan Hùng, Phú Thọ tuyển dụng giáo viên năm 2021

13/10/2021

Căn cứ Kế hoạch số 1422/KH-UBND ngày 13/10/2021 của UBND huyện Đoan Hùng về việc tuyển dụng viên chức giáo viên, UBND huyện Thông báo về việc tuyển dụng viên chức giáo viên như sau:

1.  Chỉ tiêu, vị trí việc làm tuyển dụng

Chỉ tiêu

Tổng số chỉ tiêu cần tuyển dụng: 52 chỉ tiêu.

Vị trí việc làm tuyển dụng

Giáo viên Tiểu học: 35 chỉ tiêu (Văn hóa 25, Tiếng Anh 10)

Giáo viên THCS: 17 chỉ tiêu (Toán 07, Ngữ Văn 05, Địa lý 05)

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

Đối tượng, điều kiện và tiêu chuẩn được đăng ký dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên.

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu);

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

– Đã tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên có chuyên ngành phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng hoặc tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đúng với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Đối tượng sau đây không được đăng ký dự tuyển

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Mỗi thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức giáo viên phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ, gồm các thành phần sau:

– Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu có dán ảnh;

Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền cấp;

– 04 phong bì có dán tem, ghi rõ họ và tên, số điện thoại, địa chỉ người nhận (trường hợp người nhận không phải là người dự tuyển thì cần ghi chú thêm người dự tuyển, vị trí dự tuyển).

– 02 ảnh 3 x 4cm, kiểu ảnh chứng minh nhân dân; có ghi đủ họ và tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh (ảnh chụp không quá 6 tháng);

Lưu ý:

Phiếu đăng ký dự tuyển và các giấy tờ kèm theo được đựng trong túi hồ sơ do UBND huyện Đoan Hùng phát hành.

– Thí sinh chịu trách nhiệm về tính trung thực của Phiếu đăng ký dự tuyển, trường hợp khai không trung thực thì bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy bỏ kết quả tuyển dụng.

– Phiếu đăng ký dự tuyển không được tẩy xóa, sửa chữa và người đăng ký dự tuyển phải ký tên vào từng trang của Phiếu đăng ký dự tuyển.

Người đăng ký dự tuyển không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

Khi nộp hồ sơ tuyển dụng, thí sinh nộp cùng bản sao các văn bằng, chứng chỉ (có chứng thực).

Hồ sơ đăng ký dự tuyển của thí sinh không trả lại sau khi kết thúc kỳ tuyển dụng.

4. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ, lệ phí tuyển dụng

Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

Từ ngày 14/10/2021 đến hết ngày 12/11/2021 (trong giờ hành chính các ngày làm việc)

Địa điểm phát hành, tiếp nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ huyện Đoan Hùng.

Lưu ý: Không tiếp nhận hồ sơ dự tuyển đối với các trường hợp sau

Hồ sơ đăng ký dự tuyển bị tẩy xóa, không đúng mẫu quy định, không đầy đủ danh mục theo quy định.

Người dự tuyển không thuộc đối tượng tuyển dụng hoặc không đủ điều kiện đăng ký dự tuyển.

Người dự tuyển không trực tiếp nộp hồ sơ.

Người dự tuyển chưa có bằng tốt nghiệp đại học trở lên.

Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng/thí sinh

5.  Nội dung, hình thức tuyển dụng

Hình thức: Xét tuyển

Nội dung: Được chia làm 02 vòng, cụ thể như sau:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2: Thí sinh sẽ thực hành giảng dạy 01 phần của 01 tiết học theo chương trình giáo dục tiểu học, THCS quy định hiện hành để kiểm tra, sát hạch về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người đăng ký dự tuyển.

Thời gian giảng bài: 25 phút/thí

Điểm thực hành được chấm theo thang điểm

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thực hành giảng dạy.

6.  Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển

Bốc thăm giờ dạy thực hành (vòng 2)

Thời gian: Ngày 17/11/2021

Địa điểm: Hội trường thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng.

Tổ chức thực hành giờ dạy xét tuyển vòng 2

Thời gian: Ngày 22/11/2021.

Địa điểm: Tại Trường Tiểu học thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng.

Các nội dung khác thực hiện theo Kế hoạch số 1422/KH-UBND ngày 13/10/2021 của UBND huyện Đoan Hùng về việc tuyển dụng viên chức giáo viên.

***** Kế hoạch tuyển dụng: 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 3229/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021;

Căn cứ ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản số 374-CV/TU ngày 29/9/2021 về việc tuyển dụng viên chức giáo viên; nhân viên làm việc tại các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT công lập tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-UBND ngày 09/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc tuyển dụng viên chức giáo viên; nhân viên làm việc tại cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT công lập tỉnh Phú Thọ;

UBND huyện Đoan Hùng xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo viên, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.  Mục đích

Tuyển chọn, bổ sung viên chức cho sự nghiệp giáo dục nhằm đáp ứng nhu cầu vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc đã được phê duyệt năm 2021.

Người được tuyển dụng phải có đầy đủ các tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ theo chức danh nghề nghiệp cần tuyển.

2.  Yêu cầu

Tổ chức tuyển dụng viên chức phải thực hiện đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Tuyển dụng viên chức phải đảm bảo nghiêm túc, dân chủ, công khai, công bằng và chất lượng.

II. CHỈ TIÊU, VỊ TRÍ VIỆC LÀM TUYỂN DỤNG

1. Chỉ tiêu

Tổng số chỉ tiêu cần tuyển dụng: 52 chỉ tiêu

2.  Vị trí việc làm tuyển dụng

Giáo viên Tiểu học: 35 chỉ tiêu (Văn hóa 25, Tiếng Anh 10)

Giáo viên THCS: 17 chỉ tiêu (Toán 07, Ngữ Văn 05, Địa lý 05)

III. ĐIỀU KIỆN, TIỂU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1.  Đối tượng, điều kiện và tiêu chuẩn được đăng ký dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên.

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu);

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

– Đã tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên có chuyên ngành phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng hoặc tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đúng với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

2. Đối tượng sau đây không được đăng ký dự tuyển

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Mỗi thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức giáo viên phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ, gồm các thành phần sau:

– Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu có dán ảnh;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền cấp;

– 04 phong bì có dán tem, ghi rõ họ và tên, số điện thoại, địa chỉ người nhận (trường hợp người nhận không phải là người dự tuyển thì cần ghi chú thêm người dự tuyển, vị trí dự tuyển).

– 02 ảnh 3 x 4cm, kiểu ảnh chứng minh nhân dân; có ghi đủ họ và tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh (ảnh chụp không quá 6 tháng);

Lưu ý:

Phiếu đăng ký dự tuyển và các giấy tờ kèm theo được đựng trong túi hồ sơ do UBND huyện Đoan Hùng phát hành;

– Thí sinh chịu trách nhiệm về tính trung thực của Phiếu đăng ký dự tuyển, trường hợp khai không trung thực thì bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy bỏ kết quả tuyển dụng.

– Phiếu đăng ký dự tuyển không được tẩy xóa, sửa chữa và người đăng ký dự tuyển phải ký tên vào từng trang của Phiếu đăng ký dự tuyển.

– Người đăng ký dự tuyển không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

Hồ sơ đăng ký dự tuyển của thí sinh không trả lại sau khi kết thúc kỳ tuyển dụng.

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ

Thời gian nhận hồ sơ

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ dự tuyển là 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày thông báo tuyển dụng được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc đăng tải trên Trang thông tin điện tử của huyện.

Người đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ trực tiếp (trong giờ hành chính, trừ thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ).

Địa điểm phát hành, nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ huyện Đoan Hùng.

3.  Không tiếp nhận hồ sơ dự tuyển đối với các trường hợp sau

Hồ sơ đăng ký dự tuyển bị tẩy xóa, không đúng mẫu quy định, không đầy đủ danh mục theo quy định.

Người dự tuyển không thuộc đối tượng tuyển dụng hoặc không đủ điều kiện đăng ký dự tuyển.

Người dự tuyển không trực tiếp nộp hồ sơ.

Người dự tuyển chưa có bằng tốt nghiệp đại học trở lên.

V. HÌNH THỨC, NỘI DUNG, ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Hình thức: Xét tuyển

2. Nội dung: Được chia làm 02 vòng, cụ thể như sau:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng

Vòng 2: Thí sinh sẽ thực hành giảng dạy 01 phần của 01 tiết học theo chương trình giáo dục tiểu học, THCS quy định hiện hành để kiểm tra, sát hạch về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người đăng ký dự tuyển.

Thời gian giảng bài: 25 phút/thí sinh.

Điểm thực hành được chấm theo thang điểm

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thực hành giảng dạy.

3. Ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng

Lưu ý: Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

4.  Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên phải có đủ các điều kiện sau:

Có kết quả điểm thực hành (giờ dạy) tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng trong vị trí việc làm cần tuyển dụng thì người có kết quả vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được người trúng tuyển thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng giáo viên quyết định người trúng tuyển.

Người không trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên không được bảo lưu kết quả tuyển dụng cho các kỳ tuyển dụng lần

VI. KINH PHÍ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC XÉT TUYỂN

1.  Kinh phí

Kinh phí tổ chức kỳ tuyển dụng viên chức được thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn thu theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng/thí

2.  Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển vòng 2

Thời gian: Ngày 22/11/2021.

Địa điểm: Tại Trường Tiểu học thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.  Phòng Nội vụ

Là cơ quan thường trực của Hội đồng tuyển dụng viên chức, có trách nhiệm giúp Hội đồng tuyển dụng viên chức tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:

Thông báo Kế hoạch này trên Đài PT-TH tỉnh; Đài PT-TH huyện; Trang Thông tin điện tử của huyện;

Phát hành, tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển;

Tham mưu, trình Chủ tịch UBND huyện quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng, Ban Giám sát kỳ tuyển dụng viên chức theo quy định của pháp luật.

Tham mưu cho Hội đồng tuyển dụng thành lập các Ban giúp việc; tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tuyển dụng theo đúng các quy định của pháp luật; tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND huyện kết quả xét tuyển; công bố, phê duyệt kết quả tuyển dụng; giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có) trong quá trình tổ chức xét tuyển.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị tốt các nội dung; đảm bảo kỳ xét tuyển được thực hiện nghiêm túc, công khai, công bằng, chất lượng và đúng quy định của pháp luật.

Lập dự toán kinh phí tổ chức kỳ tuyển dụng.

2.  Phòng Tài chính – Kế hoạch

Phối hợp với Phòng Nội vụ thẩm định dự toán kinh phí tuyển dụng viên chức, tham mưu trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch.

3.  Trung tâm Y tế huyện

Phối hợp với Hội đồng tuyển dụng chuẩn bị các điều kiện đảm bảo y tế, công tác phòng, chống dịch Covid để phục vụ kỳ xét tuyển diễn ra an toàn, thuận lợi và đúng quy định.

4.  Công an huyện

Có phương án đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ kỳ tuyển dụng theo đúng quy định của pháp luật.

5.  Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phối hợp với phòng Nội vụ trong công tác triển khai thực hiện kế hoạch tuyển dụng

6.  Đài Phát thanh – Truyền hình huyện

Đăng tải, đưa tin, thông báo các thông tin về kế hoạch tuyển dụng viên chức trên Trang thông tin điện tử của huyện và trên sóng phát thanh – truyền hình theo quy định.

7.  Trường Tiểu học thị trấn Đoan Hùng

Chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức kỳ xét tuyển, đảm bảo an ninh, an toàn và các yêu cầu về kỹ thuật; bố trí, phân công cán bộ, viên chức tham gia kỳ xét tuyển theo đề nghị của Hội đồng tuyển dụng.

8.  Điện lực Đoan Hùng

Đảm bảo nguồn điện ổn định để phục vụ tổ chức xét tuyển vòng 2, ngày 22/11/2021 tại trường Tiểu học thị trấn Đoan Hùng.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) để được hướng dẫn.

Nguồn tin: doanhung.phutho.gov.vn