UBND huyện Hương Khê, Hà Tĩnh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024

25/06/2024

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về tuyển dung, sử dụng và quản lý công chức; số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
Căn cứ các Thông tư: Thông tư số 01/2013/TTLT-BNV-BQP ngày 10/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng đối với Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn; số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;
Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Hà Tĩnh: số 55/2021/QĐ-UBND
ngày 31/12/2021 về việc ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người quản lý doanh nghiệp nhà nước, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh; số 04/2024/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 Quy định tiêu chuẩn cụ thể của từng chức vụ cán bộ, chức danh công chức cấp xã; ngành đào tạo và việc tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;
Căn cứ Thông báo số 234/TB-UBND ngày 05/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kết luận họp UBND tỉnh ngày 05/6/2024 và Văn bản số 1165/SNV- CCVC ngày 17/6/2024 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng công chức cấp xã;
Căn cứ Quyết định số 3251/QĐ-UBND ngày 20/6/2024 của UBND huyện phê duyệt chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng công chức xã năm 2024;
Căn cứ Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 21/6/2024 của UBND huyện về việc tuyển dụng công chức cấp xã;
Ủy ban nhân dân huyện Hương Khê thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024, cụ thể như sau:

I. Số lượng, chức danh công chức cần tuyển
1. Số lượng: Tổng chỉ tiêu cần tuyển 28 chỉ tiêu
2. Chức danh công chức cần tuyển:
a. Chức danh công chức Tư pháp – Hộ tịch: 07 chỉ tiêu tại các xã: Hương Lâm, Hương Vĩnh, Hoà Hải, Hương Liên, Hương Xuân, Hương Long, Hương Trạch.
b. Chức danh công chức Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường (đối với xã): 09 chỉ tiêu tại các xã: Hương Lâm (02 chỉ tiêu), Hương Vĩnh, Phú Gia, Hà Linh, Hoà Hải, Hương Đô, Hương Liên, Phúc Đồng.
c. Chức danh công chức Tài chính – Kế toán: 04 chỉ tiêu tại các xã: Phúc Trạch, Hương Lâm, Hà Linh, Hương Giang.
d. Chức danh công chức Văn hoá – Xã hội: 06 chỉ tiêu tại các xã: Hương Liên, Hương Long, Hương Bình, Điền Mỹ, Hoà Hải, Hương Thuỷ.
e. Chức danh công chức Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã: 02 chỉ tiêu tại các xã: Hương Đô, Hương Giang.
II. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển
1. Điều kiện đăng ký dự tuyển
Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức cấp xã huyện Hương Khê:
– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
– Đủ 18 tuổi trở lên;
– Có phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định; có lý lịch rõ ràng;
– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
– Có văn bằng chuyên môn phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của chức danh công chức xã, thị trấn đăng ký dự tuyển tại Phụ lục đính kèm Thông báo này.

2. Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển
– Tiêu chuẩn chung đối với các chức danh công chức cấp xã thực hiện theo khoản 1, Điều 7, Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ.
– Đối với chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự cấp xã: Ngoài những tiêu chuẩn chung trên còn phải có khả năng phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân và các lực lượng khác trên địa bàn tham gia nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, tài sản của Nhà nước và bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân.
– Tiêu chuẩn cụ thể: Người được tuyển dụng phải có đủ các tiêu chuẩn nêu trên và các tiêu chuẩn cụ thể sau:
+ Độ tuổi: Đủ 18 tuổi trở lên;
+ Trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp trung học phổ thông;
+ Trình độ chuyên môn: Đối với các chức danh: Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường (đối với xã); Tài chính – kế toán; Văn hóa – xã hội phải tốt nghiệp đại học trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của chức danh công chức cấp xã cần tuyển. Riêng chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự và chức danh công chức Tư pháp – hộ tịch yêu cầu tốt nghiệp trung cấp trở lên; không phân biệt loại hình đào tạo, trường công lập, ngoài công lập, cụ thể như sau:
Chức danh công chức Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường (đối với xã): tốt nghiệp một trong các ngành đào tạo: Quản lý đất đai; Quản lý tài nguyên và môi trường; Khoa học môi trường; Kỹ thuật môi trường; Địa chất học; Kỹ thuật địa chất; Kỹ thuật địa vật lý; Kỹ thuật trắc địa – bản đồ; Quản lý xây dựng; Công nghệ kỹ thuật kiến trúc; Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng; Công nghệ kỹ thuật xây dựng; Công nghệ kỹ thuật giao thông; Kỹ thuật xây dựng; Kỹ thuật xây dựng công trình thủy; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Kỹ thuật cơ sở hạ tầng; Kỹ thuật tài nguyên nước; Kiến trúc; Nông nghiệp; Khuyến nông; Chăn nuôi; Nông học; Khoa học cây trồng; Bảo vệ thực vật; Kinh tế nông nghiệp; Kinh doanh nông nghiệp; Phát triển nông thôn; Lâm học; Lâm sinh; Quản lý tài nguyên rừng; Nuôi trồng thủy sản; Bệnh học thủy sản; Khoa học thủy sản; Quản lý thủy sản; Khai thác thủy sản; Thú y.
Chức danh công chức Tài chính – kế toán: tốt nghiệp một trong các ngành đào tạo: Tài chính – Ngân hàng; Kế toán; Kiểm toán; Kinh tế; Quản trị kinh doanh.
Chức danh công chức Văn hóa – xã hội: Tốt nghiệp một trong các ngành đào tạo: Văn hóa học; Quản lý văn hóa; Gia đình học; Văn học; Triết học; Báo chí; Truyền thông đại chúng; Quản lý thông tin; Hệ thống thông tin; Công nghệ thông tin; Du lịch; Quản lý thể dục thể thao; Quản lý công; Quản trị nhân lực; Chính sách công; Khoa học quản lý; Công tác xã hội; Xã hội học; Chính trị học; Triết học; Quản lý nhà nước; Luật; Luật hiến pháp và luật hành chính; Luật kinh tế; Kinh tế; Kinh tế chính trị; Kế toán; Tài chính – Ngân hàng; Bảo hiểm; Bảo hộ lao động; Quản trị kinh doanh.
Chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã: tốt nghiệp trung cấp trở lên, ngành đào tạo Quân sự cơ sở.
Chức danh công chức Tư pháp – hộ tịch: tốt nghiệp trung cấp luật trở lên và đã được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch.
3. Các trường hợp sau đây không được đăng ký dự tuyển
a) Không cư trú tại Việt Nam;
b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.
4. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng
a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
d) Đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã từ đủ 24 tháng trở lên được đánh giá xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.
III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG, XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN VÀ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TUYỂN DỤNG
1. Hình thức tuyển dụng
Thực hiện theo quy định tại Điều 8, Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020; Điều 13, Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ và Điều 9, Quyết định số 04/2024/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.
– Đối với các chức danh công chức: Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường, Tư pháp – Hộ tịch, Tài chính – Kế toán, Văn hoá – Xã hội: Thực hiện việc tuyển dụng thông qua thi tuyển.
– Đối với chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự cấp xã: Thực hiện việc xét tuyển và bổ nhiệm chức danh (việc bổ nhiệm chức danh theo quy định của pháp luật về dân quân tự vệ).
2. Nội dung tuyển dụng
2.1. Thi tuyển công chức cấp xã thực hiện theo quy định tại Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020; Điều 13, Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ và Điều 9, Quyết định số 04/2024/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.
Thi tuyển công chức cấp xã đươc thực hiện qua 02 vòng, cụ thể như sau:
a) Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung
– Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính.
– Nội dung thi gồm 02 phần, thời gian thi như sau:
+ Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút;
+ Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi tiếng Anh. Thời gian thi 30 phút;
– Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại điểm a khoản này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.
– Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:
+ Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.
+ Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định.
– Trường hợp người đăng ký dự tuyển đạt kết quả kiểm định chất lượng đầu vào theo quy định tại Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21/02/2023 của Chính phủ thì không phải thực hiện thi vòng 1 (quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21/02/2023 của Chính phủ).
b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
– Hình thức: Thi viết.
– Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng.
– Thời gian thi: 180 phút.
– Thang điểm: 100 điểm.
2.2. Xét tuyển công chức cấp xã (áp dụng đối với chức danh Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự cấp xã), cụ thể:
Xét tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:
a) Vòng 1
Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
b) Vòng 2
– Phỏng vấn để kiểm tra về kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;
– Thời gian phỏng vấn 30 phút (thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị trước khi phỏng vấn);
c) Thang điểm: 100 điểm.

3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng công chức cấp xã
a) Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:

– Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
– Có kết quả điểm thi tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch UBND huyện quyết định người trúng tuyển.
c) Người không trúng tuyển trong kỳ thi, xết tuyển công chức cấp xã không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi, xét tuyển lần sau.
4. Thời gian, địa điểm thực hiện tuyển dụng: Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo cụ thể bằng văn bản đến người dự tuyển theo quy định.
IV. PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ HỒ SƠ SAU KHI TRÚNG TUYỂN
1. Phiếu đăng ký dự tuyển
Người đăng ký dự tuyển phải nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ; người đăng ký dự tuyển phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin trong Phiếu đăng ký dự tuyển của mình.
Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm cần tuyển, trường hợp người dự tuyển nộp từ 02 Phiếu đăng ký dự tuyển vào 02 vị trí việc làm cần tuyển trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển.
Không nhận Phiếu đăng ký dự tuyển đối với những người chưa có bằng tốt nghiệp chuyên môn.
2. Hồ sơ sau khi trúng tuyển
Sau khi trúng tuyển, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến UBND huyện để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng phải được bổ sung để hoàn thiện trước khi ký quyết định tuyển dụng, bao gồm:
– Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;
– Chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);
– Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.
– Bản sao giấy khai sinh;
– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển dụng.
Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Chủ tịch UBND huyện quyết định hủy bỏ kết quả trúng tuyển.
Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì UBND huyện thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.
V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày, bắt đầu từ ngày 21/6/2024 (trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần). Khi nộp phiếu đăng ký dự tuyển, thí sinh nộp kèm 03 phong bì có dán tem và ghi sẵn địa chỉ, số điện thoại người nhận.
2. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Trung tâm hành chính công huyện, số 15, đường Nguyễn Trung Thiên, Tổ dân phố 5 cũ (nay là Tổ dân phố 3) hoặc phòng Nội vụ huyện, địa chỉ: Số 01 đường Mai Phì, Tổ dân phố 5 cũ (nay là Tổ dân phố 3), thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.
Thông báo này được công khai trên hệ thống của Trung tâm Văn hoá – Truyền thông huyện; Cổng thông tin điện tử huyện Hương Khê tại địa chỉ “Huongkhe.hatinh.gov.vn”; niêm yết công khai tại Trung tâm hành chính công huyện, trụ sở làm việc của UBND huyện và trụ sở làm việc của UBND các xã, thị trấn.
UBND huyện Hương Khê thông báo để các cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo quy định./.

***** Đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: huongkhe.hatinh.gov.vn