UBND huyện Kiến Thụy, Hải Phòng tuyển dụng công chức năm 2023

01/04/2023

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, ở tổ dân phố;
Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2021 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 của UBND thành phố về số lượng và bố trí các chức vụ, chức danh cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Quyết định số 22/2021/QĐ- UBND ngày 23/8/2021 của UBND thành phố về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn, tổ chức, tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức xã, phường thị trấn trên địa bàn thành phố Hải Phòng;
Căn cứ Công văn số 1857/SNV-XDCQ&CTTN ngày 09/9/2021 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn một số nội dung về tiêu chuẩn, tổ chức tuyển dụng, sử dụng công chức cấp xã và chế độ báo cáo; Công văn số 586/SNV-XDCQ&CTTN ngày 21/3/2023 về tuyển dụng Chỉ huy trưởng quân sự xã thuộc huyện Kiến Thụy.
Căn cứ Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 23/3/2023 của UBND huyện Kiến Thụy về tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự các xã Đại Đồng và Ngũ Đoan năm 2023;
UBND huyện Kiến Thụy thông báo về việc tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự các xã Đại Đồng và Ngũ Đoan năm 2023 như sau:

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển.
Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ; Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ;
Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT-BNV-BQP ngày 10/4/2013 của Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng; Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của UBND thành phố Hải Phòng, đảm bảo các tiêu chuẩn sau:
a) Tiêu chuẩn chung:
– Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.
– Có năng lực tổ chức vận động Nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.
– Có trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, có đủ năng lực và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
– Am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác.
– Có khả năng phối hợp với các đơn vị Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân, tài sản của Nhà nước.
b) Tiêu chuẩn cụ thể:
+ Người có đủ điều kiện sau được đăng ký dự tuyển:
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
– Độ tuổi: Đủ 18 tuổi trở lên;
– Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp trung học phổ thông;
– Có đơn đề nghị xét tuyển, bổ nhiệm; có lý lịch rõ ràng;
– Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở trở lên.
– Trình độ tin học: Được cấp chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và truyền thông
– Có năng lực tham mưu cho cấp ủy, UBND xã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng – an ninh và phòng thủ dân sự; xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn xã.
– Tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, chính sách hậu phương quân đội.
– Xây dựng và tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự xã.
– Trong diện quy hoạch chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã thuộc huyện Kiến Thụy và có văn bản thống nhất của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Kiến Thụy.
+ Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:
– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Tại thời điểm xét tuyển, bổ nhiệm trong thời gian bị xem xét kỷ luật; bị điều tra, truy tố, xét xử và trong thời hạn bị thi hành kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
2. Về nhu cầu tuyển dụng.
– Số lượng là 02 người.
– Chức danh: Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự các xã: Đại Đồng, Ngũ Đoan.

3. Về phương thức tuyển dụng.
Thực hiện xét tuyển và bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự các xã Đại Đồng và Ngũ Đoan theo quy định tại Điều 14, Điều 15, Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 6, Khoản 7, Điều 1, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ); Điều 11, Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố.
4. Ưu tiên trong tuyển dụng.
Thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 1, Nghị định số 34/2019/NĐ- CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.
5. Hồ sơ xét tuyển.
(1) Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ.
(2) Sơ yếu lý lịch theo mẫu có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người dự tuyển công tác hoặc cư trú.
(3) Bản sao giấy khai sinh.
(4) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh Chỉ huy trưởng quân sự xã được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
(5) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế đủ điều kiện cấp trong thời hạn 6 tháng trước ngày nộp hồ sơ xét tuyển.
(6) Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp.
(7) Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tuyển dụng về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng đã đạt được, có nhận xét và xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác.
(8) Ý kiến bằng văn bản của Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện đối với người đăng ký xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự xã.
(9) Các quyết định nhân sự của cá nhân, xác nhận đóng bảo hiểm xã hội (nếu có); Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức cấp xã (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
6. Lệ phí tuyển dụng.
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
7. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ.
– Thời gian nộp hồ từ ngày 05/4/2023 đến hết ngày 04/5/2023 (30 ngày), trong giờ làm việc hành chính.
– Địa điểm: Tại phòng Nội vụ huyện Kiến Thụy (số 09 Mạc Thái Tổ, thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng).
– Người tiếp nhận hồ sơ: Ông Nguyễn Ngọc Tân, Chuyên viên phòng Nội vụ huyện Kiến Thụy, số điện thoại: 0979.614.608.
8. Thời gian và địa điểm kiểm tra, sát hạch.
– Thời gian phỏng vấn, sát hạch: 1/2 ngày (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau).
– Địa điểm kiểm tra sát hạch: Tại trụ sở UBND huyện Kiến Thụy (địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau).
Ghi chú:
Thông báo này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện Kiến Thụy, Báo Hải Phòng, niêm yết công khai tại trụ sở UBND huyện, phòng Nội vụ huyện và trụ sở UBND xã Đại Đồng, UBND xã Ngũ Đoan.

Nguồn tin: www.haiphong.gov.vn