UBND huyện Nam Giang, Quảng Nam điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024

03/04/2024

Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định 249/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 về phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024 và Thông báo số 10/TB-UBND ngày 28/02/2024 về tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024. Sau khi xem xét nội dung đề nghị của Phòng Nội vụ tại Công văn số 15/PNV ngày 27/3/2024. Ủy ban nhân dân huyện Nam Giang thông báo điều chỉnh, bổ sung chuyên ngành tuyển dụng và thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024, cụ thể như sau:

1. Bổ sung chuyên ngành tuyển dụng: Bổ sung chuyên ngành Luật vào chuyên ngành cần tuyển vị trí Văn phòng-Thống kê, đơn vị dự tuyển Ủy ban nhân dân thị trấn Thạnh Mỹ trong Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024 ban hành kèm theo Quyết định 249/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 và Thông báo số 10/TB-UBND ngày 28/02/2024 về tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024 của UBND huyện Nam Giang.
2. Điều chỉnh thời gian nộp hồ sơ tuyển dụng: Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển đối với vị trí Văn phòng-Thống kê, thuộc Ủy ban nhân dân thị trấn Thạnh Mỹ đến hết ngày 10/4/2024.
Các nội dung khác tại Quyết định 249/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 và Thông báo số 10/TB-UBND ngày 28/02/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Nam Giang không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông báo này và vẫn còn hiệu lực thi hành theo quy định.
Trên đây là Thông báo điều chỉnh, bổ sung chuyên ngành tuyển dụng và thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024. UBND huyện Nam Giang thông báo để các cơ quan, đơn vị, cá nhân biết và thực hiện.

>>>>>Đính kèm: UBND huyện Nam Giang, Quảng Nam tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024