UBND huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên năm 2023

06/09/2023

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Công văn số 2119/UBND-NC ngày 12/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc kế hoạch tuyển dụng giáo viên năm 2023;
Thực hiện Quyết định số 4117/QĐ-UBND ngày 10/7/2023 của Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND huyện Tư Nghĩa năm 2023,
UBND huyện Tư Nghĩa thông báo tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND huyện Tư Nghĩa năm 2023, cụ thể như sau:

I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG
Tuyển dụng 52 viên chức giáo viên làm công tác giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND huyện Tư Nghĩa năm 2023 (được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi thống nhất tại Công văn số 2119/UBND-NC ngày 12/5/2023), trong đó:
– Giáo viên trung học cơ sở hạng III, mã số V.07.04.32 là: 21 chỉ tiêu.
– Giáo viên tiểu học hạng III, mã số V.07.03.29 là: 19 chỉ tiêu.
– Giáo viên mầm non hạng III, mã số V.07.02.26 là: 12 chỉ tiêu.
(Chi tiết về chỉ tiêu tuyển dụng có phụ lục kèm theo)
II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN; HỒ SƠ ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển
Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức giáo viên:
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.
b) Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên.
c) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.
d) Có Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định. đ) Có lý lịch rõ ràng.
e) Có đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.
g) Có đủ văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp cần tuyển, cụ thể:
– Giáo viên mầm non hạng III: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên.
– Giáo viên tiểu học hạng III: Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
– Giáo viên trung học cơ sở hạng III: Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.
3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
a) Người đăng ký dự tuyển giáo viên nộp trực tiếp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (kèm theo bản sao bằng tốt nghiệp chuyên môn, bảng điểm, giấy tờ ưu tiên, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm (nếu có),…) và 03 bì thư (có dán tem của bưu điện, ghi đầy đủ họ, tên, địa chỉ, số điện thoại người nhận). Người đăng ký dự tuyển giáo viên phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.
Hồ sơ được đựng trong túi bìa cứng cỡ 24 cm x 32 cm, ngoài bìa ghi rõ Hồ sơ đăng ký dự tuyển giáo viên huyện Tư Nghĩa năm 2023.
Ngoài các thành phần trong hồ sơ nêu trên, trong bì hồ sơ bỏ kèm theo các mẫu: Giấy biên nhận hồ sơ (theo mẫu số 01); Phiếu kiểm tra hồ sơ (theo mẫu số 02).
b) Người có nhu cầu đăng ký dự tuyển giáo viên tải Phiếu đăng ký dự tuyển và các mẫu 01, 02 trên Trang thông tin điện tử của UBND huyện Tư Nghĩa, địa chỉ: https://tunghia.quangngai.gov.vn, ghi đầy đủ các thông tin theo mẫu và nộp hồ sơ về UBND huyện Tư Nghĩa (qua Phòng Nội vụ). UBND huyện Tư Nghĩa không in và bán hồ sơ đăng ký dự tuyển.
c) Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một chỉ tiêu vị trí việc làm cần tuyển, trường hợp người dự tuyển nộp từ 02 Phiếu đăng ký dự tuyển vào 02 vị trí việc làm trở lên sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển.
d) Sau khi có thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng giáo viên để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định tại Khoản 1, Điều 17 Nghị định số 115/2020/NĐ- CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.
đ) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cấp có thẩm quyền ra quyết định hủy bỏ kết quả trúng tuyển.
Lưu ý:
Các thí sinh có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp thì phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2021/TT- BGDĐT ngày 15/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam.

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỂM ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG
1. Các đối tượng sau đây được cộng điểm ưu tiên trong tuyển dụng giáo viên:
– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh,
người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
2. Trường hợp người dự tuyển giáo viên thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.
IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC XÉT TUYỂN, TÀI LIỆU ÔN TẬP
1. Nội dung, hình thức xét tuyển
a) Vòng 1:
Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
– Hình thức thi: thi viết.
– Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
– Thời gian thi: 180 phút.
– Thang điểm: 100 điểm.
2. Danh mục tài liệu ôn tập
Sau khi cơ quan có thẩm quyền công bố danh mục tài liệu ôn tập, UBND huyện sẽ cập nhật trên tại Trang thông tin điện tử của UBND huyện Tư Nghĩa, địa chỉ: https://tunghia.quangngai.gov.vn. Người có nhu cầu đăng ký dự tuyển tải danh mục tài liệu ôn tập (UBND huyện Tư Nghĩa không in và bán tài liệu ôn tập).
V. XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN TRONG KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC
1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển phải có đủ các điều kiện sau:
– Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm tại vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng giáo viên quyết định người trúng tuyển.
3. Không bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ
1. Thời gian nhận hồ sơ là từ ngày 01/9/2023 đến hết ngày 30/9/2023 (trong giờ hành chính, trừ ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật). Việc nhận hồ sơ phải có giấy biên nhận của người thu nhận hồ sơ.
2. Địa điểm: Phòng Nội vụ, UBND huyện Tư Nghĩa (số 486 đường Nguyễn Huệ, tổ dân phố 2, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi). Số điện thoại: 0255.3913.811.
3. Phí dự tuyển
– Thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
– Mức thu cụ thể tùy thuộc vào số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển và sẽ có thông báo cụ thể sau.
4. Thời gian, địa điểm ôn tập (nếu có) và tổ chức thi vòng 2,… do Hội đồng quyết định và sẽ có thông báo đến từng thí sinh, đồng thời đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện Tư Nghĩa, địa chỉ: https://tunghia.quangngai.gov.vn.
* Lưu ý: tất cả các nội dung liên quan đến việc tuyển dụng giáo viên huyện Tư Nghĩa năm 2023 sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của UBND huyện Tư Nghĩa theo địa chỉ: https://tunghia.quangngai.gov.vn, tại mục “Tuyển dụng giáo viên năm 2023”. Thí sinh phải thường xuyên truy cập, theo dõi để nắm bắt kịp thời thông tin, văn bản và tham gia dự tuyển đảm bảo theo quy định.
Thông tin chi tiết (nếu chưa rõ) xin liên hệ Phòng Nội vụ, UBND huyện Tư Nghĩa, địa chỉ: số 486 đường Nguyễn Huệ, tổ dân phố, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Số điện thoại: 0255.3.913811 để được hướng dẫn, thực hiện.
Thông báo này được đăng công khai ít nhất 01 lần trên một trong những phương tiện thông tin đại chúng sau: báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình. Đồng thời, đăng tải trên Trang thông tin điện tử UBND huyện Tư Nghĩa và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của UBND huyện Tư Nghĩa, Phòng Nội vụ huyện Tư Nghĩa, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa trong suốt thời gian nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển.

Trên đây là Thông báo tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND huyện Tư Nghĩa năm 2023.

***** Đính kèm:

Phụ lục chi tiết TB

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển-NĐ 115

Mẫu số 01-NĐ 115

Mẫu số 02-NĐ 115

Thông báo Tài liệu ôn tập

Nguồn tin: tunghia.quangngai.gov.vn