UBND TP. Hạ Long, Quảng Ninh tiếp nhận công chức, viên chức năm 2024

03/04/2024

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật Viên chức năm 2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND ngày 03/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người quản lý doanh nghiệp trong doanh nghiệp có vốn góp của chủ sở hữu thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh;

Thực hiện Công văn số 2470-CV/TU ngày 25/3/2024 của Thành ủy Hạ Long về chủ trương tiếp nhận, tuyển dụng công chức, viên chức;

Trên cơ sở yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, quy định vị trí việc làm và biên chế công chức, viên chức được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh giao năm 2024, Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long thông báo nhu cầu tiếp nhận công chức, viên chức vào làm việc tại các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long, cụ thể như sau:

1. Tiếp nhận về làm công chức khối hành chính

1.1. Chỉ tiêu tiếp nhận công chức

Tổng số: 06 chỉ tiêu, gồm:

a. Văn phòng HĐND và UBND thành phố: 02 chỉ tiêu

– VTVL: Chuyên viên về tổng hợp.

– Yêu cầu về trình độ chuyên môn: Đại học trở lên (tốt nghiệp hệ chính quy, loại khá trở lên) một trong các chuyên ngành: Quản lý đất đai; Luật; Kiến trúc; Quy hoạch; Xây dựng.

b. Phòng Tài nguyên và Môi trường: 03 chỉ tiêu.

– VTVL: Chuyên viên về Quản lý đất đai.

– Yêu cầu về trình độ chuyên môn: Đại học trở lên (tốt nghiệp hệ chính quy, loại khá trở lên) một trong các chuyên ngành: Quản lý đất đai; Địa chính; Quy hoạch; Trắc địa; Bản đồ; Xây dựng.

c. Phòng Tài chính – Kế hoạch: 01 chỉ tiêu

– VTVL: Chuyên viên về Quản lý đầu tư.

– Yêu cầu về trình độ chuyên môn: Đại học trở lên (tốt nghiệp hệ chính quy, loại khá trở lên) một trong các chuyên ngành: Kinh tế; Kinh tế đầu tư; Tài chính; Kế toán; Kiểm toán; Xây dựng; Giao thông; Quản lý dự án; Luật Kinh tế.

1.2. Về đối tượng tiếp nhận

Công chức giữ ngạch Chuyên viên trở lên đang công tác tại các cơ quan hành chính nhà nước và cơ quan đảng, đoàn thể trong tỉnh Quảng Ninh.

1.3. Về điều kiện, tiêu chuẩn

– Về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: Ngoài các điều kiện tại Mục 1.1 Công văn này; cá nhân có nguyện vọng phải đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

– Về phẩm chất chính trị: Phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trung thực, chân thành, khiêm tốn, tâm huyết, trách nhiệm với công việc, không tham nhũng quan liêu, cơ hội, vụ lợi. Kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ…

– Về độ tuổi: Không quá 40 tuổi, có sức khoẻ tốt.

– Xếp loại cán bộ công chức, viên chức 03 năm gần nhất: Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

* Ưu tiên: Người có năng lực, kinh nghiệm thực tiễn liên quan đến các vị trí việc làm cần tiếp nhận.

2. Tiếp nhận viên chức về làm việc tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thành phố

2.1. Chỉ tiêu tiếp nhận viên chức

Tổng số: 02 chỉ tiêu, gồm:

– VTVL đăng ký tiếp nhận: 01 Giáo viên giảng dạy bộ môn Toán, 01 Giáo viên giảng dạy bộ môn Lịch sử.

– Yêu cầu về trình độ chuyên môn đối với giáo viên giảng dạy bộ môn Toán: Đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Sư phạm Toán; Đại học Toán (có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm).

– Yêu cầu về trình độ chuyên môn đối với giáo viên giảng dạy bộ môn Lịch sử: Đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Sư phạm Lịch sử; Đại học Lịch sử (có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm).

2.2. Về đối tượng tiếp nhận

Viên chức giữ ngạch Giáo viên Trung học phổ thông hạng III (Mã số V.07.05.15) hoặc tương đương trở lên, đang công tác tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, các trường học trong tỉnh Quảng Ninh.

2.3. Về điều kiện, tiêu chuẩn

– Về phẩm chất chính trị: Phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trung thực, chân thành, khiêm tốn, tâm huyết trách nhiệm với công việc, không tham nhũng quan liêu, cơ hội, vụ lợi. Kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ…

– Về độ tuổi: Không quá 40 tuổi, có sức khoẻ tốt.

– Xếp loại cán bộ công chức, viên chức 03 năm gần nhất: Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

3.Về hồ sơ đăng ký, thời gian và địa điểm tiếp nhận

– Về thành phần hồ sơ: (1) Đơn xin chuyển công tác có ý kiến đồng ý của cơ quan có thẩm quyền nơi ứng viên đang công tác; (2) Sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2C/BNV/2008) có xác nhận của cơ quan nơi công tác; (3) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm (trường hợp có bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo dục – đào tạo nước ngoài cấp hoặc cơ sở đào tạo trong nước liên kết với nước ngoài cấp thì phải được công nhận tại Việt Nam theo quy định của Bộ Giáo dục – Đào tạo); (4) Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác; (5) Giấy khám sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ; (6) Các quyết định liên quan đến tuyển dụng, bổ nhiệm ngạch công chức, viên chức và quá trình công tác.

– Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính, kể từ ngày 26/3/2024.

– Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ, tầng 4, Trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố, (số 02, Phố Bến Đoan, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh); điện thoại: 0986.113.077.

Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long trân trọng thông báo đến các cơ quan, đơn vị và cá nhân có nhu cầu được biết, thực hiện.

Nguồn tin: baoquangninh.vn