Nơi nhập dữ liệu

09 câu hỏi và đáp án môn chuyên ngành ôn thi chức danh công chức Tư pháp – Hộ tịch

Giá: 10,000

Tài liệu dài 9 trang bao gồm 09 câu hỏi và đáp án môn chuyên ngành ôn thi chức danh công chức Tư pháp – Hộ tịch.

Bao gồm nội dung các văn bản sau:

– Luật Hộ tịch 2014

– Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch

– Thông tư 04/2020/TT-BTP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch

– Nghị định 15/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở

– Nghị định 23/2015/NĐ-CP Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch

– Thông tư 10/2016/TT-BTP Quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật

– Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015