pdf-nạp thẻ

100 câu hỏi trắc nghiệm và ĐÁP ÁN thi công chức tỉnh – Chuyên ngành: Công nghiệp

Giá: 40,000

Tài liệu dài 46 trang,  gồm 100 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án thi công chức tỉnh – Chuyên ngành: Công nghiệp

Bao gồm các văn bản sau:

– Nghị định 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
– Thông tư 15/2017/TT-BCT ngày 31/08/2017 của Bộ Công Thương Quy định, hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
– Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 Quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương.
– Nghị định 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
– Luật Điện lực

– Luật số 24/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.
– Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 sửa đổi một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương.
7. Thông tư số 14/2018/TT-BCT ngày 28/06/2018 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2014/TT-BTC ngày 28/08/2014 Quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
– Nghị định định 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính Phủ quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
– Thông tư 20/2017/TT-BCT ngày 29/09/2017 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012 ngày 28/12/2012 Quy chi tiết một số nội dung của Nghị định số 46/2012/NĐ- CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công
– Thông tư số 37/2018/TT-BCT ngày 25/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định về quản lý an toàn và kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công thương sửa đổi bổ sung Thông tư 41/2011/TT-BCT ngày 16/12/2011 của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng

100 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI CÔNG CHỨC TỈNH

Chuyên ngành: CÔNG NGHIỆP

 

STT Câu hỏi Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3 Phương án 4
 

 

1

Theo quy định của Nghị định 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp, Cụm công nghiệp sau khi mở rộng có tổng diện tích tối đa bao nhiêu ha.Hãy đánh dấu vào phương án đúng?  

 

55 ha

 

 

65 ha

 

 

75 ha

 

 

45 ha

 

 

2

Nghị định 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp quy định cơ quan nào dưới đây là cơ quan đầu mối tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn?  

 

Sở Xây dựng

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

 

Sở Công Thương

 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

3

 Nghị định 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp quy định cơ quan nào dưới đây là cơ quan chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan thẩm định hồ sơ thành lập, mở rộng, bổ sung quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh?  

 

Sở Nội vụ

 

 

Sở Xây dựng

 

 

Sở Công Thương

 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

 

4

Thông tư 15/2017/TT-BCT ngày 31/08/2017 của Bộ Công Thương Quy định, hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp quy định cụm công nghiệp có quy mô diện tích bao nhiêu ha thì có thể lập dự án đầu tư xây dựng mà không phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500? Chọn và đánh dấu vào phương án đúng?  

 

 

15 ha

 

 

 

20 ha

 

 

 

< 5 ha

 

 

 

10 ha

 

5

Theo quy định của Nghị định 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp thì Trung tâm phát triển cụm công nghiệp: là đơn vị sự nghiệp kinh tế có thu

trực thuộc cơ quan nào dưới đây?

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Ủy ban nhân dân cấp huyện

 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

 

Ủy ban nhân dân cấp xã