pdf-nạp thẻ

100 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án thi công chức tỉnh – Chuyên ngành: Văn phòng

Giá: 40,000

100 CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM THI CÔNG CHỨC TỈNH

Chuyên ngành: Văn phòng

 

STT Câu hỏi Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3 Phương án 4
 

 

 

1

Theo quy định tại Luật số

31/2004/QH11 ngày 03/12/2004 của Quốc hội về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thì Uỷ ban nhân dân ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào sau đây

 

 

 

Lệnh, Công điện

 

 

 

Nghị quyết

 

 

 

Quyết định, Chỉ thị

 

 

 

Quyết định, Nghị quyết

 

 

 

 

2

 

Theo quy định tại Luật số 31/2004/QH11 ngày 03/12/2004 của Quốc hội về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thì Hội đồng nhân dân ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào sau đây

 

 

 

 

Nghị quyết

 

 

 

 

Nghị quyết, Nghị định

 

 

 

 

Quyết nghị

 

 

 

 

Quyết định

 

 

 

3

Theo quy định tại Luật số 31/2004/QH11 ngày 03/12/2004 của Quốc hội về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân, hiệu lực văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND được quy định như thế nào  

 

Phải quy định hiệu lực về thời gian, không gian và đối tượng áp dụng

 

 

 

Phải quy định hiệu lực về thời gian

 

 

Phải quy định hiệu lực về thời gian và đối tượng áp dụng

 

 

Phải quy định hiệu lực về không gian và đối tượng áp dụng

 

STT Câu hỏi Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3 Phương án 4
 

 

 

 

 

4

 

Theo quy định tại Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì cơ cấu tổ chức của Sở thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không nhất thiết phải có tổ chức nào sau đây

 

 

 

 

 

Thanh tra, Chi cục, đơn vị sự nghiệp công lập

 

 

 

 

Văn phòng, Thanh tra, Phòng chuyên môn nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập

 

 

 

Văn phòng, Phòng chuyên môn nghiệp vụ,

Chi cục, đơn vị sự nghiệp công lập

 

 

 

Văn phòng, Thanh tra, Phòng chuyên môn nghiệp vụ, Chi cục, đơn vị sự nghiệp công lập, bộ phận một cửa

 

 

 

5

Theo quy định tại Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định số lượng Phó Giám đốc Sở  

 

Không quá 06 người trừ thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

 

 

Không quá 03 người trừ thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

 

 

Không quá 04 người trừ thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

 

 

Không quá 05 người trừ thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

 

STT Câu hỏi Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3 Phương án 4
 

 

 

 

 

6

Theo quy định tại Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với Giám đốc sở và Phó Giám đốc sở do  

 

 

 

Giám đốc Sở Nội vụ

quyết định theo quy định của pháp luật

 

 

 

 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

quyết định theo quy định của pháp luật

 

 

 

 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật

 

 

 

 

Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật

 

 

 

 

7

Theo quy định tại Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì Sở thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm việc theo chế độ  

 

Thủ trưởng và theo Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ

 

 

Tập thể và theo Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh,

bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ

 

Tập trung dân chủ và Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh,

bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ

 

 

Giám đốc và theo Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ