word-the-cao

246 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án thi nâng ngạch viên chức

Giá: 50,000

Mã Tài liệu: KTC129
Danh mục:
Hướng dẫn mua tài liệu

1.Hiến pháp 2013 ghi nhận                   

a.Mọi người có quyền sống.

b.Tính mạng con người được pháp luật bảo hộ

c.Không ai bị tước đoạt tính mạng trái luật.

d.Tất cả các quyền a,b,c đều đúng.

 

2.Theo quy định Hiến pháp 2013, những hành vi nào đều bị nghiêm trị   

 a.Chống lại độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, chống lại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.         

b.Tham gia nghĩa vụ quân sự, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ

c.Đoàn kết toàn dân sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

d.Chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức của cán bộ, đảng viên.

 

3.Cơ quan nào sau đây có thẩm quyền quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chính địa giới hành chính dưới cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương?         

a.Quốc hội

 b.Uỷ ban thường vụ Quốc hội

c.Chính phủ

d. Bộ Nội vụ

 

4.Cơ quan nào sau đây có thẩm quyền quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương?     

a.Quốc hội   

b.Chủ tịch nước

c.Chính phủ

d.Ủy ban Thường vụ Quốc hội

 

5.Ai là người có thẩm quyền quyết định cho nhập quốc tịch, thôi quốc tịch, trở lại quốc tịch và tước quốc tịch Việt Nam?            

a.Thủ tướng Chính phủ

b.Chủ tịch nước    

c.Bộ trưởng Bộ Tư pháp

d.Chủ tịch Quốc hội

 

6.Theo Hiến pháp năm 2013, ai là người có quyền quyết định phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng, chuẩn đô đốc, phó đô đốc, đô đốc hải quân?    

a.Chủ tịch nước    

b.Thủ tướng Chính phủ

c.Chủ tịch Quốc hội

d.Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

 

7.Theo Hiến pháp năm 2013, ai là người có quyền quyết định đại xá? 

a.Chủ tịch nước

b.Quốc hội  

c.Chính phủ

d.Ủy ban Thường vụ Quốc hội

 

8.Theo Hiến pháp năm 2013, ai là người có quyền quyết định đặc xá?       

 a.Chủ tịch nước   

b.Chủ tịch Quốc Hội

c.Thủ tướng Chính phủ

d.Chánh án Tòa án Tối cao

 

9.Theo Hiến pháp năm 2013, các cơ quan nào sau đây có quyền quyết định trưng cầu dân ý?                          

a.Quốc hội   

b.Hội đồng nhân dân

c.Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

d.Chủ tịch nước

 

10.Theo Hiến pháp năm 2013, cơ quan nào sau đây có nhiệm vu bảo vệ quyền con người, quyền công dân?                   

a.Toà án nhân dân

b.Viện kiểm sát nhân dân

c. Cả hai phương án a và b

d.Công an nhân dân