word-the-cao

46 câu hỏi thi tuyển công chức tỉnh, thành phố môn Kiến thức chung

Giá: 10,000

Mã Tài liệu: KTC071
Danh mục:
Hướng dẫn mua tài liệu

Gồm 46 câu hỏi ôn tập chia thành 4 chuyên đề: Hệ thống chính trị và tổ chức bộ máy nhà nước; Luật Cán bộ, công chức; Văn bản quản lý hành chính nhà nước; Cải cách hành chính nhà nước.

Mô tả bộ câu hỏi:

Chuyên đề

HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC

1. Trình bày vị trí, vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay?

2. Trình bày khái niệm và cho biết các đặc điểm của hệ thống chính trị nước ta hiện nay?

3. Anh (chị) làm rõ cơ chế vận hành: Đảng lãnh đạo, Nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý của Hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay?

4. Anh (chị) hãy nêu các nguyên tắc hoạt động của hệ thống chính trị ở nước ta và trình bày rõ nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân?

5.  Anh (chị) hãy nêu các nguyên tắc hoạt động của hệ thống chính trị ở nước ta và trình bày rõ nguyên tắc tập trung dân chủ?