word-the-cao

92 câu hỏi và đáp án ôn thi viên chức Y tế môn chuyên ngành (Làm công tác kế toán – Trình độ trung cấp, cao đẳng và Đại học)

Giá: 40,000

Tài liệu có định dạng file DOC (Word) bao gồm 92 câu hỏi và đáp án cùng biểu điểm về các nội dung sau:

– Thông tư số 198/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý, sử dụng, xử lý tài sản của các Dự án sử dụng vốn nhhà nước;

– Thông tư số 162/2014/TT-BTC  ngày 06/ 11/2014 của  Bộ Tài chínhquy đinh chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước.

– Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

– Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/ 2006 của Bộ Tài chính về việc Ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.

– Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính hưỚng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP  ngày 25/4/2006 của Chính phủ  quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chứcc bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

– Thông tư 71/2014/TTLT-BTC-BNVquy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.

– Thông tư số 02 /2012/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 19/01/2012 Liên BộY tế – Bộ Nội vụ – Bộ Tài chínhhướng dẫn thực hiện nghị định số 56/2011/NĐ -CP ngày 04/ 7 /2011 của Chính phủ quy định chếđộphụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tếcông lập.

– Nghị định số 64/2009/NĐ-CP  nagỳ 30/7/2009 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, viên chứcc y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặcc biệt khó khăn.

– Thông tư 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008  của Bộ Tài chính về việc  hưỚng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm.

– Nghị Định 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

 – Thông tư 07/2013/TT-BNVhướng dẫn thực hiện mức lương cơ sơ đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của đảng, nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội và hội có tính chất đặc thù.

– Nghị Định 17/2015/NĐ-CP ngày 14/ 02/2015 của Chính phủ quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống.

– Thông tư 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 của Bộ Tài chính quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

– Thông tư 161/2012/TT-BTC  ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước.

– Thông tư 164/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 của Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.

Quyếtđịnh51/QĐ-LĐTBXH ngày 13/01/2014 của Bộ Lao đông – Thương binh và Xã hội về việc ban hành quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động.

– Thông tư  08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005 liên Bộ Nội vụ – Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức.

– Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT/BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005 liên tịch Bộ Nội vụ – Bộ lao động Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính và Ủy ban dân tộc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực.

– Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ về chế độ phụ cấp Công vụ.

– Thông tư 78/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác.

Thông tư  97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

– Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ban hành ngày 21/11/2007  Quốc hội khóa XII  và được sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế thu nhập cá nhân tại Luật số 26/2012/QH13 ban hành ngày 22/11/2012 Quốc Hội khóa XIII.