word-the-cao

Bộ câu hỏi Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường

Giá: 20,000

Bộ câu hỏi Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường bao gồm 31 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án.

Một số câu hỏi mô tả tài liệu:

Câu hỏi 1: Đội Quản lý thị trường cấp huyện

a. Không có tư cách pháp nhân, con dấu riêng

b. có tư cách pháp nhân, con dấu riêng

c. có tư cách pháp nhân, con dấu hình quốc huy

d. không có tư cách pháp nhân, con dấu hình quốc huy

 

Câu hỏi 2: Tổng cục trưởng chịu trách nhiệm trước chủ thể nào về toàn bộ hoạt động của Tổng cục Quản lý thị trường?

a. Bộ Công Thương và trước pháp luật

b. Chính phủ và trước pháp luật

c. Quốc hội và trước pháp luật

d. Bộ trưởng Bộ Công Thương và trước pháp luật

 

Câu hỏi 3: Văn phòng Tổng cục Quản lý thị trường gồm:

a. 02 phòng và Trung tâm Thông tin truyền thông quản lý thị trường

b. 04 phòng và Trung tâm Thông tin truyền thông quản lý thị trường

c. 05 phòng và Trung tâm Thông tin truyền thông quản lý thị trường

d. 03 phòng và Trung tâm Thông tin truyền thông quản lý thị trường