word-the-cao

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, sửa đổi năm 2020

Giá: 70,000

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, sửa đổi năm 2020 bao gồm 250 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án.

Một số câu hỏi mô tả tài liệu:

Câu 1: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015. Xác định phương án sai về phạm vị điều chỉnh.

a. Không có phương án nào sai

b. Luật này quy định nguyên tắc, thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

c. Luật này qui định trách nhiệm của cá nhân trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

d. Luật này qui định trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, tổ chức trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Câu 2: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015. Có bao nhiêu nguyên tắc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật?

a. 6

b. 8

c. 7

d. 9

Câu 3: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015. Xác định phương án sai về nguyên tắc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật?

a. Bảo đảm tính minh bạch trong quy định của văn bản quy phạm pháp luật.

b. Bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống pháp luật.

c. Tuân thủ đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

d. Không có phương án nào sai