word-the-cao

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật Cạnh tranh 2018 số 23/2018/QH14

Giá: 120,000

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật Cạnh tranh 2018 số 23/2018/QH14 bao gồm 188 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án như sau:

Câu 1: Theo Luật Cạnh tranh 2018, số 23/2018/QH14. Đối tượng áp dụng Luật này gồm:

a) Tổ chức, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) bao gồm cả doanh nghiệp sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích, doanh nghiệp hoạt động trong các ngành, lĩnh vực thuộc độc quyền nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

b) Hiệp hội ngành, nghề hoạt động tại Việt Nam.

c) Cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có liên quan.

d) Tất cả các đáp án trên

 

Câu 2: Theo Luật Cạnh tranh 2018, số 23/2018/QH14. Hiệp hội ngành bao gồm gì?

a) Chỉ hiệp hội ngành hàng

b) Hiệp hội ngành hàng và hiệp hội nghề nghiệp

c) Chỉ hiệp hội nghề nghiệp

d) Hiệp hội tư nhân

 

Câu 3: Theo Luật Cạnh tranh 2018, số 23/2018/QH14. Hành vi nào sau đây được định nghĩa là hành vi gây tác động hạn chế cạnh tranh?

a) Hành vi tăng cường cạnh tranh

b) Hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

c) Hành vi không liên quan đến cạnh tranh

d) Hành vi hợp pháp

 

Câu 4: Theo Luật Cạnh tranh 2018, số 23/2018/QH14. Tác động hạn chế cạnh tranh là gì?

a) Tác động tăng cường cạnh tranh

b) Tác động loại trừ, làm giảm, sai lệch hoặc cản trở cạnh tranh trên thị trường

c) Tác động tạo điều kiện cho cạnh tranh

d) Tác động không ảnh hưởng đến cạnh tranh

 

Câu 5: Theo Luật Cạnh tranh 2018, số 23/2018/QH14. Lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền là hành vi của ai?

a) Hành vi của doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường

b) Hành vi của doanh nghiệp không liên quan đến thị trường

c) Hành vi của doanh nghiệp tăng cường cạnh tranh

d) Hành vi của doanh nghiệp không được điều chỉnh