word-the-cao

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức Kho bạc Nhà nước 2024

Giá: 220,000

“Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức Kho bạc Nhà nước 2024” môn Kiến thức chung bao gồm 1451 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án. Bộ câu hỏi đã được cập nhật mới nhất tính đến năm 2024 và bao gồm các nội dung sau:

– Hệ thống chính trị và tổ chức bộ máy nhà nước gồm:

+ Hiến pháp 2013

+ Luật  Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13;

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13;

+ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

+ Nghị định 101/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

– Công chức, công vụ và quản lý hành chính nhà nước, gồm:

+ Luật cán bộ, công chức năm 2008;

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và Luật Viên chức số 58/2010/QH12

+ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/10/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

+ Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về Công tác văn thư

-Tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống KBNN, gồm:

+ Quyết định 26/2015/QĐ-TTg ngày 8/7/2015, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ tài chính;

+ Quyết định 1618/QĐ-BTC ngày 22/8/ 2019 của Bộ Tài chính quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

+ Quyết định 4526/QĐ-KBNN ngày 04/9/2019 của Kho bạc Nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố và Kho bạc Nhà nước khu vực trực thuộc Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Lưu ý: Sau khi học bộ câu hỏi này bạn có thể thực hiện việc thi thử để kiểm tra lại kiến thức đã học được qua bài thi thử sau: Bài thi thử ôn thi công chức Kho bạc Nhà nước môn Kiến thức chung 2024

Một số câu hỏi mô tả tài liệu:

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức Kho bạc Nhà nước môn 2022