word-the-cao

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức khối Đảng, Đoàn thể tỉnh Nghệ An 2022

Giá: 200,000

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức khối Đảng, Đoàn thể tỉnh Nghệ An 2022 bao gồm 1670 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án. Bộ câu hỏi có các nội dung sau:

1. Hiến pháp năm 2013.

2. Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014.

3. Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015.

4. Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019.

6. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa XI).

7. Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng.

8. Luật Cán bộ, công chức 2008; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019.

9. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP, ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

10. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

11. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020.

12. Nghị quyết số 76/NQ-CP, ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành chương tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030.

Một số câu hỏi mô tả tài liệu:

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức khối Đảng, Đoàn thể tỉnh Nghệ An 2022