word-the-cao

Bộ câu hỏi trắc nghiệm và đáp án Luật Viên chức 2010 và sửa đổi 2019

Giá: 60,000

Mã Tài liệu: KTC163
Danh mục:
Hướng dẫn mua tài liệu

Bộ câu hỏi trắc nghiệm và đáp án Luật Viên chức 2010 và sửa đổi 2019 bao gồm 217 câu hỏi (Luật Viên chức sửa đổi, bổ sung 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020).

Một số câu hỏi mô tả tài liệu:

Câu 1: Theo Luật Viên chức sửa 2019 đổi Cơ quan nào quy định chi tiết tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp công lập, đối với từng lĩnh vực sự nghiệp?

a. Bộ nội vụ

b. Quốc hội

c. Cơ quan ngang bộ

d. Chính phủ

 

Câu 2: Theo Luật Viên chức sửa đổi 2019 Nội dung ở phương án nào sau đây là đúng?

a. Việc chuyển đổi đơn vị sự nghiệp sang mô hình doanh nghiệp, trừ một số đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực y tế

b. Việc chuyển đổi đơn vị sự nghiệp sang mô hình doanh nghiệp, trừ đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực giáo dục

c. Chế độ quản lý đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo nguyên tắc bảo tự chủ tài chính

d. Tất cả các phương án đều đúng

 

Câu 3: Theo Luật Viên chức sửa đổi 2019 Nội dung ở phương án nào sau đây là đúng? Việc chuyển đổi đơn vị sự nghiệp sang mô hình doanh nghiệp, trừ một số đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực y tế

a. Chế độ quản lý đối với đơn vị sự nghiệp công lập Theo nguyên tắc bảo đảm tinh gọn, hiệu quả

b. Chế độ quản lý đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo nguyên tắc bảo tự chủ tài chính

c. Tất cả các phương án đều đúng

 

Câu 4: Theo Luật Viên chức sửa đổi 2019 Nội dung ở phương án nào sau đây là sai?

a. Việc chuyển đổi đơn vị sự nghiệp sang mô hình doanh nghiệp, trừ một số đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực y tế

b. Chế độ quản lý đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo nguyên tắc bảo đảm tinh gọn, hiệu quả

c. Việc chuyển đổi đơn vị sự nghiệp sang mô hình doanh nghiệp, trừ đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực y tế

d. Tất cả các phương án đều đúng

 

Câu 5: Theo Luật Viên chức sửa 2019 đổi Nội dung ở phương án nào sau đây là sai?

a. Chế độ quản lý đối với đơn vị sự nghiệp công lập Theo nguyên tắc bảo tự chủ tài chính

b. Chế độ quản lý đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo nguyên tắc bảo đảm tinh gọn, hiệu quả

c. Việc chuyển đổi đơn vị sự nghiệp sang mô hình doanh nghiệp, trừ đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực y tế và giáo dục

d. Tất cả các phương án đều đúng