Thi thử

Bài thi thử trắc nghiệm ôn thi công chức Tổng cục Thuế 2024

Giới thiệu về bài thi:

"Bài thi thử trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi công chức Thuế" là bài thi trắc nghiệm tuân theo quy định về nội dung, hình thức và thời gian thi tuyển của Nghị định số 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Bài thi phù hợp với việc ôn thi công chức Tổng cục Thuế. Bài thi được xây dựng dựa trên bộ tài liệu "Bộ câu hỏi trắc nghiệm và đáp án ôn thi công chức Tổng cục Thuế 2024" với 2660 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án. Bài thi thử có những nội dung sau:

- Hiến Pháp 2013

- Luật cán bộ công chức 2008, sửa đổi 2019

- Luật tổ chức quốc hội 2014

– Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi 2019

– Luật Tổ chức chính phủ năm 2015, sửa đổi 2019

– Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, sửa đổi năm 2020

– Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

- Luật số 44/2013/QH13 của Quốc hội: Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

- Luật Quản lý thuế 2019

- Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

– Nghị định số 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức ( Thay thế cho Nghị định số 34/2011/NĐ-CP)

- Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

- Nghị định số 123/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang bộ;

- Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ quy định về công tác văn thư;

– Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ : Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030

- Quyết định 1847/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Văn hoá công vụ

- Quyết định số 942/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

- Quyết định số 1495/QĐ-TCT ngày 25/10/2021 của Tổng cục Thuế về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 của Tổng cục Thuế

- Quyết định số 05/QĐ-TCT ngày 06/01/2023 của Tổng cục Thuế về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục Thuế năm 2023

- Các Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính

- Tuyên ngôn ngành Thuế Việt Nam

- Quyết định số 508/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030.

Lưu ý: Bài thi này là bài thi có thu phí.

- Mã bài thi: TT13

- Giá bài thi: 280.000 VND (Không giới hạn lượt truy cập)

Cách mua bài thi:

Bước 1: Chọn mã bài thi (Trong trường hợp này là TT13)

Bước 2: Chuyển khoản vào 1 trong các tài khoản sau của chúng tôi:

– Số tài khoản: 2127213666
– Techcombank – Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam
– Chủ tài khoản: Lê Vĩnh Sinh

– Mã QR - Techcombank: Tại đây

Hoặc:

– Số tài khoản: 7436589037100
– MB – Ngân hàng Quân đội
– Chủ tài khoản: Lê Vĩnh Sinh

– Mã QR - MB: Tại đây

*** Xin bạn hãy điền số điện thoại của bạn vào nội dung chuyển khoản

Bước 3: Nhắn tin vào số điện thoại 0848.057.110 với các nội dung sau:

– Tên ngân hàng của chúng tôi mà bạn vừa chuyển khoản vào
– Số tiền bạn đã chuyển khoản
– Địa chỉ email của bạn

– Mã bài thi mà bạn muốn mua

Sau khi nhận được chuyển khoản và tin nhắn của bạn, chúng tôi sẽ gửi mail cho bạn gồm các nội dung để truy cập bài thi.

Quy cách của bài thi:

* Thời gian thi: 60 phút.

* Số câu hỏi: 60 câu.

* Mỗi câu trả lời đúng tương đương với 1 điểm

* Số điểm tối thiểu để vượt qua bài thi: 30/60

* Mỗi câu hỏi có 4 đáp án và chỉ có 1 đáp án đúng

***Bạn có thể làm thử một đề thi DEMO bằng việc bấm vào nút "Bắt đầu làm bài" bên dưới.

Từ khóa: