word-the-cao

Bộ câu hỏi trắc nghiệm và đáp án ôn thi công chức Tổng cục Thuế

Giá: 200,000

“Bộ câu hỏi trắc nghiệm và đáp án ôn thi công chức Tổng cục Thuế” là bộ tài liệu trắc nghiệm môn Kiến thức chung. Bộ tài liệu bao gồm 1649 câu hỏi và đáp án với các nội dung sau:

PHẦN 1. Hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy nhà nước

PHẦN 2. Công vụ – Cán bộ, công chức

PHẦN 3. Cải cách hành chính công

PHẦN 4: Kinh tế – Tài chính công – Ngân sách nhà nước – Thuế

PHẦN 5. Cơ cấu tổ chức ngành Thuế

Lưu ý: Sau khi học bộ câu hỏi này bạn có thể thực hiện việc thi thử để kiểm tra lại kiến thức đã học được qua bài thi thử sau: Bài thi thử trắc nghiệm ôn thi công chức Tổng cục Thuế

Một số câu hỏi mô tả tài liệu:

Phần 4: Kinh tế – Tài chính công – Ngân sách nhà nước – Thuế
       1 Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của Thuế: Thuế là khoản đóng góp bắt buộc được thực hiện bằng quyền lực của nhà nước Thuế là khoản đóng góp không mang tính hoàn trả trực tiếp cho người nộp thuế Thuế khoản đóng góp mang tính hoàn trả trực tiếp cho người nộp thuế Thuế mang tính pháp lý cao
       2 Nguyên tắc giải quyết các mặt, các mối quan hệ chủ yếu của nền KTTT định hướng XHCN Tổ chức và không ngừng hoàn thiện tổ chức hệ thống doanh nghiệp NN cho phù hợp với yêu cầu của từng giai đoạn phát triển của đất nước Kết hợp lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất, giải phóng lực lượng sản xuất, xây dựng lực lượng sản xuất mới kết hợp với củng cố và hoàn thiện quan hệ sản xuất Mang tính cộng đồng cao theo truyền thống của XH VN, hài hoà lợi ích cá nhân và lợi ích của cộng đồng, chăm lo làm giàu không chỉ chú trọng cho một số ít người mà cho cả cộng đồng Sử dụng các định mức KT, các biện pháp đòn bảy, kích thích KT để lôi cuốn, thu hút, khuyến khích các chủ thể KT phát triển sản xuất theo hướng ích nước, lợi nhà
       3 Trong các khoản thu sau đây, khoản thu nào không phải khoản thu của NSNN Thu phí, lệ phí của cơ quan hành chính nhà nước Viện trợ không hoàn lại của chính phủ Việt Nam Viện trợ có hoàn lại Thu phí, lệ phí của đơn vị sự nghiệp công
       4 Theo luật NSNN, Bộ Tài chính có nhiệm vụ, quyền: Xây dựng nguyên tắc, tiêu chí, định mức chi thường xuyên Xây dựng nguyên tắc, tiêu chí, chi đầu tư phát triển ngân sách Xây dựng nguyên tắc, tiêu chí, định mức chi trả nợ lãi Xây dựng nguyên tắc, tiêu chí, định mức chi viện trợ
       5 Hệ thống NSNN gồm: Ngân sách trung ương ngân sách địa phương Ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã Ngân sách trung ương Ngân sách địa phương
       6 Trong quản lý NSNN, bộ Tài chính có nhiệm vụ, quyền hạn: Lập, trình Chính phủ dự toán NSNN Lập, trình Quốc hội dự toán NSNN Quyết định dự toá Quyết định Thu-Chi NSNN
       7 Nguyên tắc nào sau đây không phải là nguyên tắc của quản lý NSNN Nguyên tắc dân chủ Nguyên tắc thống nhất Nguyên tắc quy trách nhiệm Nguyên tắc tự chủ, tự chịu trách nhiệm
       8 Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm của thuế: Thuế khoản đóng góp không mang tính hoàn trả trực tiếp cho người nộp thuế Thuế là khoản đóng góp không mang tính hoàn trả Thuế là khoản đóng góp tự nguyện của các cá nhân, tổ chức Thuế là khoản đóng góp trên cơ sở bình đẳng, tự nguyện của cá nhân, tổ chức
       9 Sự cần thiết khách quan phải giữ vững định hướng XHCN cho nền KTTT ở nc ta vi: Định hướng XHCN về bản chất là nhân văn, nhân đạo, công bằng, văn minh; đó là mục tiêu xây dựng và phát triển của XH ta mà Đảng và NN ta đã chọn Định hướng XHCN là nguyện vọng của nhân dân ta và nguyện vọng của nhân loại tiến bộ, hợp với thời đại KTTT là mô hình phát triển KT phù hợp với sự vận động của các quy luật KT và XH, thúc đẩy sản xuất phát triển, tạo ra nhiều của cải thỏa mãn nhu cầu vật chất và văn hóa của nhân dân. Vì vậy, trong đổi mới KT, Đảng và NN đã lựa chọn KTTT thay cho mô hình phát triển KT cũ Tất cả các ý trên
    10 Những mâu thuẫn phát sinh trong nền kinh tế thị trường: Mâu thuẫn giữa các doanh nghiệp với nhau trên thương trường. Mâu thuẫn giữa chủ và thợ trong các doanh nghiệp Mâu thuẫn giữa người sản xuất kinh doanh với toàn thể cộng đồng Mâu thuẫn về lợi ích KT giữa công dân với NN, giữa các địa phương với nhau, giữa các ngành, các cấp với nhau Tất cả các ý trên
    11 Môi trường pháp lý là: Tổng thể các hoàn cảnh luật định được NN tạo ra để điều tiết sự phát triển KT, bắt buộc các chủ thể KT thuộc các thành phần hoạt động trong nền KTTT phải tuân theo Tổ hợp các hoàn cảnh chính trị, nó được tạo bởi thái độ chính trị nhà nước và của các tổ chức chính trị, tương quan giữa các tầng lớp trong xã hội, là sự ổn định chính trị để phát triển Hệ thống hoàn cảnh kinh tế được cấu tạo nên bởi một loạt nhân tố kinh tế. Các nhân tố thuộc về cầu như sức mua của xã hội và các nhân tố thuộc về cung như sức cung cấp của nền sản xuất xã hội có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển kinh tế Không gian kinh tế có tính toàn cầu, bao gồm các yếu tố có liên quan đến các hoạt động quốc tế, trong đó có hoạt động kinh tế quốc tế