word-the-cao

Bộ câu hỏi trắc nghiệm và đáp án ôn thi công chức Tổng cục Thuế

Giá: 200,000

“Bộ câu hỏi trắc nghiệm và đáp án ôn thi công chức Tổng cục Thuế” là bộ tài liệu trắc nghiệm môn Kiến thức chung. Bộ tài liệu bao gồm 1186 câu hỏi và đáp án với các nội dung sau:

PHẦN 1. Hệ thống chính trị

PHẦN 2. Công vụ – Cán bộ, công chức

PHẦN 3. Kinh tế – Tài chính công – Ngân sách nhà nước – Thuế

PHẦN 4. Cơ cấu tổ chức ngành Thuế

Lưu ý: Sau khi học bộ câu hỏi này bạn có thể thực hiện việc thi thử để kiểm tra lại kiến thức đã học được qua bài thi thử sau: Bài thi thử trắc nghiệm ôn thi công chức Tổng cục Thuế

Một số câu hỏi mô tả tài liệu:

Câu hỏi A B C

 

D

Tham mưu cho Cục trưởng Cục Thuế sắp xếp tổ chức bộ máy Cục Thuế và Chi cục Thuế theo đúng chiến lược cải cách hệ thống thuế; tinh giảm tổ chức bộ máy gọn nhẹ, nâng cao hiệu quả quản lý thuế là nhiệm vụ của: Phòng Kiểm tra nội bộ

 

Phòng Tổ chức cán bộ

 

Phòng Nghiệp vụ – Dự toán – Pháp chế Phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế
Rà soát nội dung, thể thức, thủ tục hành chính các văn bản do các đơn vị thuộc Cục Thuế soạn thảo trước khi trình cấp có thẩm quyền ban hành là nhiệm vụ của: Phòng Tài vụ – Quản trị – Ấn chỉ

 

Phòng Tuyên truyền – Hỗ trợ người nộp thuế Văn phòng cục thuế

 

Phòng Công nghệ thông tin
Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra các Chi cục Thuế trong việc thực hiện các công tác hành chính văn thư, lưu trữ là nhiệm vụ của: Văn phòng cục thuế

 

Phòng Kê khai và Kế toán thuế Phòng Quản lý các khoản thu từ đất Phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác
Quản lý công tác đầu tư xây dựng cơ bản, thẩm định hồ sơ dự án đầu tư xây dựng cơ bản nội bộ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt là nhiệm vụ của: Phòng Kiểm tra nội bộ Phòng Tài vụ – Quản trị – Ấn chỉ Phòng Tuyên truyền – Hỗ trợ người nộp thuế Phòng Tổ chức cán bộ
Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Cục Thuế là nhiệm vụ của: Phòng Nghiệp vụ – Dự toán – Pháp chế Văn phòng cục thuế Phòng Kê khai và Kế toán thuế Phòng Tài vụ – Quản trị – Ấn chỉ