word-the-cao

10 câu hỏi và đáp án về Luật viên chức phục vụ cho việc thi tuyển viên chức

Giá: 10,000

Mã Tài liệu: KTC068
Danh mục:
Hướng dẫn mua tài liệu

CÂU HỎI CHUNG

 LUẬT VIÊN CHỨC (Số 58/2010/QH12)

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA VIÊN CHỨC

(Phục vụ cho tuyển dụng viên chức, 30điểm/câu)

 

Câu 1. Hãy trình bày Quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp?

  Đáp án: Quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp

1. Được pháp luật bảo vệ trong hoạt động nghề nghiệp.

2. Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.

3. Được bảo đảm trang bị, thiết bị và các điều kiện làm việc.

4. Được cung cấp thông tin liên quan đến công việc hoặc nhiệm vụ được giao.

5. Được quyết định vấn đề mang tính chuyên môn gắn với công việc hoặc nhiệm vụ được giao.

6. Được quyền từ chối thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ trái với quy định của pháp luật.

7. Được hưởng các quyền khác về hoạt động nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

 

Câu 2. Hãy trình bày Quyền của viên chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương?

         Đáp án: Quyền của viên chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương

1. Được trả lương tương xứng với vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý và kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao; được hưởng phụ cấp và chính sách ưu đãi trong trường hợp làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc làm việc trong ngành nghề có môi trường độc hại, nguy hiểm, lĩnh vực sự nghiệp đặc thù.

2. Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và chế độ khác theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Được hưởng tiền thưởng, được xét nâng lương theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập.