word-the-cao

50 câu hỏi và đáp án về Luật viên chức phục vụ cho việc thi tuyển viên chức

Giá: 40,000

CÂU HỎI LUẬT VIÊN CHỨC

Bộ câu hỏi dài 35 trang word gồm 50 câu hỏi và đáp án

Gồm nội dung các tài liệu sau:

1. Luật số 52/2019/QH14 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức
2. Luật viên chức 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010
3. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

Tham khảo tài liệu:

Câu 1: Hãy trình bày Quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp?

Trả lời:

Theo Luật viên chức 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010:

Quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp

Được pháp luật bảo vệ trong hoạt động nghề nghiệp.

Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.

Được bảo đảm trang bị, thiết bị và các điều kiện làm việc.

Được cung cấp thông tin liên quan đến công việc hoặc nhiệm vụ được giao.

Được quyết định vấn đề mang tính chuyên môn gắn với công việc hoặc nhiệm vụ được giao.

Được quyền từ chối thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ trái với quy định của pháp luật.

Được hưởng các quyền khác về hoạt động nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

 

Câu 2: Hãy trình bày Quyền của viên chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương?

Trả lời:

Theo Luật viên chức 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010:

Quyền của viên chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương

1. Được trả lương tương xứng với vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý và kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao; được hưởng phụ cấp và chính sách ưu đãi trong trường hợp làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc làm việc trong ngành nghề có môi trường độc hại, nguy hiểm, lĩnh vực sự nghiệp đặc thù.

2. Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và chế độ khác theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Được hưởng tiền thưởng, được xét nâng lương theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập.

 

Câu 3: Hãy trình bày Quyền của viên chức về nghỉ ngơi?

Trả lời:

Theo Luật viên chức 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010:

Quyền của viên chức về nghỉ ngơi

1. Được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động. Do yêu cầu công việc, viên chức không sử dụng hoặc sử dụng không hết số ngày nghỉ hàng năm thì được thanh toán một khoản tiền cho những ngày không nghỉ.

2. Viên chức làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa hoặc trường hợp đặc biệt khác, nếu có yêu cầu, được gộp số ngày nghỉ phép của 02 năm để nghỉ một lần; nếu gộp số ngày nghỉ phép của 03 năm để nghỉ một lần thì phải được sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Đối với lĩnh vực sự nghiệp đặc thù, viên chức được nghỉ việc và hưởng lương theo quy định của pháp luật.

4. Được nghỉ không hưởng lương trong trường hợp có lý do chính đáng và được sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.