pdf-nạp thẻ

96 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án ôn thi công chức chuyên ngành Văn thư – Lưu trữ

Giá: 40,000

Tài liệu dài 14 trang word, gồm 96 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án  ôn thi công chức chuyên ngành Văn thư – Lưu trữ

Bao gồm các tài liệu sau:

– Luật Lưu trữ 2011

– Nghị định 01/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Lưu trữ

– Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 của Bộ Nội vụ

– Nghị định 30/2020/NĐ-CP Về công tác văn thư

– Thông tư 05/2021/TT-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, và Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện

– Thông tư 14/2011/TT-BNV Quy định quản lý hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

Tham khảo tài liệu:

blank blank