pdf-nạp thẻ

94 câu hỏi trắc nghiệm và ĐÁP ÁN thi công chức tỉnh – Chuyên ngành: Phát triển nông thôn

Giá: 40,000

Tài liệu dài 27 trang pdf, gồm 94 câu hỏi trắc nghiệm và ĐÁP ÁN thi công chức tỉnh – Chuyên ngành: Phát triển nông thôn.

Bao gồm các tài liệu sau:

1. Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNN-BNV ngày 25/03/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ

2. Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới

3. Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 điều chỉnh, bổ sung quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020

4. Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/03/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn

5. Nghị định 52/2018/NĐ-CP ngày 12/04/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn

6. Nghị định số 107/2017/NĐ-CP ngày 15/9/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã

94 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI CÔNG CHỨC TỈNH

Chuyên ngành: PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

TT

 

Câu hỏi

 

Phương án 1

 

Phương án 2

 

Phương án 3

 

Phương án 4

 

1

Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNN-BNV ngày 25/03/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ đã hướng dẫn về nội dung gì đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh?  

Các đáp án còn

lại

 

Chức năng

 

Nhiệm vụ, quyền

hạn

 

Tổ chức và biên chế

 

 

2

Theo Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNN-BNV ngày 25/03/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Phòng Kinh tế chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan nào sau đây?  

Uỷ ban nhân dân

cấp huyện

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Sở Nông nghiệp

và PTNT

 

Uỷ ban nhân dân cấp

tỉnh

 

 

3

Theo Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNN-BNV ngày 25/03/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của cấp nào?  

 

Chính phủ

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Uỷ ban nhân dân

cấp tỉnh

 

Uỷ ban nhân dân cấp huyện

 

 

4

Theo Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNN-BNV ngày 25/03/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ; thì số lượng các phòng chuyên môn, văn phòng và thanh tra thuộc Sở được quy định là bao nhiêu (Đối với Sở thuộc UBND thành phố trực thuộc Trung

ương)?

 

 

Không quá 7

 

 

Không quá 6

 

 

Không quá 8

 

 

Không quá 9

 

5

Theo Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNN-BNV ngày 25/03/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ, số lượng các Chi cục quản lý chuyên ngành thuộc Sở được quy định là bao nhiêu tổ

chức?

 

Không quá 6

 

Không quá 7

 

Không quá 8

 

Không quá 9

 

 

6

 

Theo Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNN-BNV ngày 25/03/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ở các huyện và Phòng Kinh tế ở các quận,

thị xã, thành phố thuộc tỉnh là cơ quan chuyên môn thuộc cấp nào?

 

 

Uỷ ban nhân dân

cấp tỉnh

 

 

Uỷ ban nhân dân cấp xã

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

 

Uỷ ban nhân dân cấp huyện