pdf-nạp thẻ

100 câu hỏi trắc nghiệm và ĐÁP ÁN thi công chức tỉnh – Chuyên ngành: Tổ chức nhà nước

Giá: 40,000

Tài liệu dài 28 trang, bao gồm 100 câu hỏi trắc nghiệm và ĐÁP ÁN thi công chức tỉnh – Chuyên ngành: Tổ chức nhà nước.

Bao gồm các tài liệu:

1. Thông tư 05/2021/TT-NBV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
2. Luật số 47/2019/QH14 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương
3. Nghị định số 29/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
4. Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/04/2019 sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.
5. Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
6. Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16/01/2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 12
7. Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15/11/2008 Về thực hiện thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân huyện, quận, phường
8. Luật số 52/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức
9. Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/04/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội
10. Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/08/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.
11. Quyết định số 09/2015/QĐ- TTg ngày 25/03/2015 ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.
12. Quyết định số 129/2007/QĐ- TTg ngày 02/08/2007 ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước.
13. Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/07/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

100 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ ĐÁP ÁN THI CÔNG CHỨC TỈNH

Chuyên ngành: TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC

 

STT

 

Câu hỏi

 

Phương án 1

 

Phương án 2

 

Phương án 3

 

Phương án 4

 

 

 

1

 

 

Theo Thông tư số 05/2021/TT-BNV ngày 12/08/2021 của Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ trình UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành:

 

Các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm theo yêu cầu của Hội đồng nhân dân thành phố.

 

Các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Nội vụ trên địa bàn tỉnh.

 

Các quyết định thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh: Quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án và các chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về ngành, lĩnh vực nội vụ trên địa bàn cấp tỉnh.

 

Các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm theo yêu cầu của Thành ủy.

 

 

2

 

Theo Thông tư số 05/2021/TT-BNV ngày 12/08/2021 của Bộ Nội vụ, Giám đốc Sở Nội vụ do:

Chủ tịch UBND thành phố ký quyết định bổ nhiệm theo quy định của pháp luật. Chủ tịch HĐND thành phố ký quyết định bổ nhiệm theo quy định của pháp luật.  

Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký quyết định bổ nhiệm theo quy định của pháp luật.

 

Hội đồng nhân dân thành phố bầu.

 

 

3

 

Theo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2019, trong việc thi hành pháp luật, Hội đồng nhân dân tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn:

 

Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh

 

Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của UBND, Chủ tịch UBND huyện

 

Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của UBND, Chủ tịch UBND xã

 

Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của HĐND tỉnh

 

 

4

 

Theo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2019, trong việc thi hành pháp luật, Hội đồng nhân dân tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn:

 

Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của UBND, Chủ tịch UBND huyện

 

 

Không có đáp án nào đúng

 

Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của HĐND cấp huyện

 

Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của HĐND cấp xã