excel-tailieu

200 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên (Tiểu học từ hạng III lên hạng II)

Giá: 60,000

Tài liệu dài 22 trang word, gồm 200 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên (Tiểu học từ hạng III lên hạng II)

Bao gồm nội dung các tài liệu sau:

1. Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

2. Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập

3. Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 4/9/2020 của Bộ GDĐT quy định về đánh giá học sinh tiểu học.

4. Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT, Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông.

5. Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT ngày 03/08/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình Giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Một số câu hỏi mô tả tài liệu:

Câu Nội dung câu hỏi Phương án trả lời
A B C D
         1 Theo anh( chị ),năng lực được cấu thành từ các yếu tố nào? Tri thức Kĩ năng Các điều kiện tâm lí Tất cả các đáp án trên đều đúng
         2 Theo khoa học giáo dục, năng lực được phân thành mấy loại? 5 4 3 2
         3 Để phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học cần phải đáp ứng mấy yêu cầu? 1 2 3 4
         4 Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông, ban hành theo thông tư  nào? Thông tư 20/2016/TT-BGDĐT ngày 02/08/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/08/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT ngày 08/08/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT ngày 12/08/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
         5 Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/08/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về nội dung gì? Trình độ đào tạo của giáo viên tiểu học. chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông Chuẩn đạo đức giáo viên tiểu học. Năng lực hiểu biết của giáo viên tiểu học.
         6 Theo quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông, yêu cầu đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên dựa trên yếu tố nào? quản lí và kĩ năng sư phạm phẩm chất, năng lực và quá trình làm việc của giáo viên trong điều kiện cụ thể của nhà trường và địa phương. năng lực và quá trình làm việc của giáo viên trong điều kiện cụ thể của nhà trường phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống