word-the-cao

283 câu hỏi và đáp án ôn thi công chức chuyên ngành Văn phòng

Giá: 200,000

Bộ “283 câu hỏi và đáp án ôn thi công chức chuyên ngành Văn phòng” bao gồm các nội dung sau:

STT Tên văn bản
1 Ngh đnh số 37/2014/NĐ-CP Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
2 Nghị định số 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
3 Nghị định 92/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
4 Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-VPCP- BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
5 Luật Lưu trữ năm 2011
6 Nghị định số 09/2010/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/CP. ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư
7 Nghị đnh số 01/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ
8 Thông tư số 13/2014/TT-BNV Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ.
9 Thông tư số 17/2014/TT-BNV Hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp.
10 Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BNV-BXD Hướng dẫn thành phần tài liệu dự án công trình xây dựng nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử
11 Luật Tiếp công dân năm 2013
12 Nghị định số 92/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
13 Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-VPCP- BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
14 Nghị định số 64/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân 
15 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
16 Thông tư số 07/2013/TT-TTCP Quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính
17 Thông tư số 02/2016/TT-TTCP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính
18 Thông tư số 06/2014/TT-TTCP Quy định quy trình tiếp công dân
19 Thông tư số 07/2014/TT-TTCP Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh
20 Nghị quyết số 759/2014/UBTVQH13 Quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân của các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
21 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015