word-the-cao

36 Câu hỏi và Đáp án thi tuyển Vị trí làm công tác chuyên môn y và chuyên môn khác ở lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh

Giá: 30,000

Tài liệu gồm 36 Câu hỏi và Đáp án thi tuyển Vị trí làm công tác chuyên môn y và chuyên môn khác ở lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh.

Tài liệu bao gồm các văn bản: 

– Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009 do Quốc hội khóa XII ban hành.

Thông tư số 18/2009/TT-BYT ngày 14/10/2009 của Bộ Y tế về hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

– Thông tư số 07/2011/TT-BYT ngày 26/01/2011 của Bộ Y tế về hướng dẫn thực hiện công tác điều dưỡng trong bệnh viện.

– Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên – Môi trường về quy định về quản lý chất thải y tế.

*** Một số câu hỏi mô tả tài liệu:

Câu hỏi 1: Anh, chị hãy cho biết nguyên tắc trong hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh?

Đáp án:

Nội dung đáp án Điểm
Điều 3 Luật Khám bệnh, chữa bệnh quy định nguyên tắc trong hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 2
1. Bình đẳng, công bằng và không kỳ thị, phân biệt đối xử đối với người bệnh 3
2. Tôn trọng quyền của người bệnh; giữ bí mật thông tin về tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 8 (chỉ được phép công bố khi người bệnh đồng ý hoặc để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng chẩn đoán, chăm sóc, điều trị người bệnh giữa những người hành nghề trong nhóm trực tiếp điều trị cho người bệnh hoặc trong trường hợp khác được pháp luật quy định), khoản 1 Điều 11 (được cung cấp thông tin tóm tắt về hồ sơ bệnh án nếu có yêu cầu bằng văn bản, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác) và khoản 4 Điều 59 của Luật này (Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quyết định việc cho phép khai thác hồ sơ bệnh án trong các trường hợp sau đây: a) Sinh viên thực tập, nghiên cứu viên, người hành nghề trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được mượn hồ sơ bệnh án tại chỗ để đọc hoặc sao chép phục vụ cho việc nghiên cứu hoặc công tác chuyên môn kỹ thuật; b) Đại diện cơ quan quản lý Nhà nước về y tế trực tiếp quản lý cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát, Toà án, Thanh tra chuyên ngành y tế, cơ quan bảo hiểm, tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần, luật sư được mượn hồ sơ bệnh án tại chỗ để đọc hoặc sao chép phục vụ nhiệm vụ được giao theo thẩm quyền cho phép; c) Người bệnh hoặc người đại diện của người bệnh được nhận bản tóm tắt hồ sơ bệnh án theo quy định tại khoản 1 Điều 11 của Luật này). 15
3. Kịp thời và tuân thủ đúng quy định chuyên môn kỹ thuật. 3
4. Ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp cấp cứu, trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật nặng, người từ đủ 80 tuổi trở lên, người có công với cách mạng, phụ nữ có thai. 6
5. Bảo đảm đạo đức nghề nghiệp của người hành nghề. 3
6. Tôn trọng, hợp tác và bảo vệ người hành nghề khi làm nhiệm vụ. 3

 

 

Câu hỏi 2: Anh, chị hãy cho biết chính sách của Nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh?

Đáp án:

Nội dung đáp án Điểm
Chính sách của Nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh theo Điều 4 Luật Khám bệnh, chữa bệnh như sau: 3
1. Ưu tiên bố trí ngân sách nhằm đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh cơ bản của nhân dân. Quan tâm dành ngân sách cho việc chăm sóc sức khỏe đối với người có công với cách mạng, trẻ em, người nghèo, nông dân, đồng bào dân tộc thiểu số, nhân dân ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. 9
2. Tăng cường phát triển nguồn nhân lực y tế, đặc biệt là nguồn nhân lực y tế ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. Thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ tuyến trên xuống tuyến dưới, từ vùng có điều kiện kinh tế – xã hội không khó khăn đến vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. 9
3. Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. 5
4. Khuyến khích việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ trong khám bệnh, chữa bệnh. 5
5. Kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền trong khám bệnh, chữa bệnh. 4