word-the-cao

41 câu hỏi và đáp án ôn thi công chức chuyên ngành Quản lý thị trường

Giá: 30,000

Tài liệu dài 56 trang word, gồm 41 câu hỏi và đáp án ôn thi công chức chuyên ngành Quản lý thị trường.

Tham khảo tài liệu:

CÂU HỎI TỰ LUẬN

MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

Câu 1. Anh/chị hãy cho biết những hành vi bị nghiêm cấm trong xử lý vi phạm hành chính theo Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012?

Câu 2. Anh/chị hãy cho biết các hình thức xử phạt vi phạm hành chính, nguyên tắc áp dụng và quy định về phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính theo Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012?

Câu 3. Anh/chị hãy cho biết thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Kiểm soát viên thị trường đang thi hành công vụ; nguyên tắc xác định và phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả; quy định về xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính có lập biên bản, hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính theo Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012?

Câu 4. Anh/chị hãy cho biết quy định về lập biên bản vi phạm hành chính theo Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012?

Câu 5. Anh/chị hãy cho biết quy định về ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và nội dung quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012?

Câu 6. Anh/chị hãy cho biết các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính; quy định về hủy bỏ hoặc thay thế biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính; quy định về tạm giữ người theo thủ tục hành chính theo Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012?

Câu 7. Anh/chị hãy cho biết hành vi vi phạm hành chính nào do cá nhân thực hiện về hội chợ, triển lãm thương mại áp dụng mức phạt tiền: Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng, từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng và từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng theo quy định tại Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ?

Câu 8. Anh/chị hãy cho biết hình thức, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có) đối với các hành vi vi phạm hành chính do cá nhân thực hiện về kinh doanh siêu thị, trung tâm thương mại theo quy định tại Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ?

Câu 9. Anh/chị hãy cho biết mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng được áp dụng đối với cá nhân là thương nhân bán hàng đa cấp có hành vi vi phạm nào theo quy định tại Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 của Chính phủ?

Câu 10. Anh/chị hãy cho biết hình thức, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có) đối với cá nhân thực hiện hành vi sản xuất tem, nhãn, bao bì giả theo quy định tại Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 của Chính phủ?