word-the-cao

Bộ câu hỏi Nghị định 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức

Giá: 60,000

“Bộ câu hỏi Nghị định 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức” bao gồm 136 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án.

Một số câu hỏi mô tả tài liệu:

Câu 1: Theo Nghị định 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức, “Mức độ hiện đại hóa về trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin.” là căn cứ để xác định:

a. Căn cứ xác định biên chế công chức

b. Căn cứ xác định cơ cấu ngạch công chức

c. Căn cứ xác định vị trí việc làm

d. Tất cả đều đúng

 

Câu 2: Theo Nghị định 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức, Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về vị trí việc làm và biên chế công chức

a. Trình Chính phủ ban hành văn bản quy phạm pháp luật về vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, biên chế công chức.

b. Thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo về vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và quản lý, sử dụng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

c. Quyết định biên chế công chức trong cơ quan của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện trong số biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao

d. Tất cả đều đúng

 

Câu 3: Theo Nghị định 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức, Cơ cấu ngạch công chức của mỗi cơ quan, tổ chức là:

a. tỷ lệ % (phần trăm) công chức giữ các ngạch phù hợp với vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên môn và mức độ phức tạp của công việc theo vị trí việc làm.

b. tỷ lệ % (phần trăm) công chức giữ các ngạch phù hợp với vị trí việc làm và mức độ phức tạp của công việc theo vị trí việc làm.

c. tỷ lệ % (phần trăm) công chức giữ các ngạch phù hợp với khối lượng công việc và mức độ phức tạp của công việc theo vị trí việc làm.

d. tỷ lệ % (phần trăm) công chức giữ các ngạch phù hợp với tính chất, nội dung công việc và mức độ phức tạp của công việc theo vị trí việc làm.