word-the-cao

Bộ câu hỏi tham khảo thi tuyển công chức tỉnh môn Kiến thức chung

Giá: 10,000

Tham khảo tài liệu:

Chuyên đề: HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC

Câu 1: Trình bày vị trí, vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay?

Câu 2: Trình bày khái niệm và cho biết các đặc điểm của hệ thống chính trị nước ta hiện nay?

Câu 3: Anh (chị) làm rõ cơ chế vận hành: Đảng lãnh đạo, Nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý của Hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay?

Câu 4: Anh (chị) hãy nêu các nguyên tắc hoạt động của hệ thống chính trị ở nước ta và trình bày rõ nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân?

Câu 5: Anh (chị) hãy nêu các nguyên tắc hoạt động của hệ thống chính trị ở nước ta và trình bày rõ nguyên tắc tập trung dân chủ?