word-the-cao

Bộ câu hỏi trắc nghiệm có đáp án Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2014

Giá: 100,000

Bộ câu hỏi Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2014 gồm 235 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án.

Một số câu hỏi mô tả tài liệu:

Câu 1: Theo Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2014, Tòa án nhân dân xét xử như thế nào và quyết định như thế nào (trừ trường hợp xét xử theo thủ tục rút gọn)?

A. xét xử hội nghị và quyết định theo thủ trưởng

B. xét xử hội nghị và quyết định theo đa số

C. xét xử tập thể và quyết định theo thủ trưởng

D. xét xử tập thể và quyết định theo đa số

 

Câu 2. Theo Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2014, Tòa án xét xử theo nguyên tắc nào?

A. không phân biệt dân tộc, giới tính, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần xã hội, địa vị xã hội;

B. mọi người đều bình đẳng trước pháp luật

C. cá nhân, cơ quan, tổ chức đều bình đẳng trước Tòa án

D. tất cả đều đúng

 

Câu 3. Theo Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2014, Bản án, quyết định sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị thì vụ án phải được

A. được xem xét lại theo trình tự tái thẩm

B. không bị kháng cáo

C. xét xử phúc thẩm

D. được xem xét lại theo trình tự giám đốc thẩm

 

Câu 4. Theo Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2014, Nguyên tắc tổ chức của Tòa án nhân dân là:

A. Bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của luật tố tụng

B. Các Tòa án nhân dân được tổ chức độc lập theo thẩm quyền xét xử

C. Bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án có thể bị kháng cáo, nhưng không thể kháng nghị theo quy định của luật tố tụng

D. Các Tòa án nhân dân được tổ chức dân chủ theo thẩm quyền xét xử

 

Câu 5. Theo Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2014, Tòa án nhân dân là:

A. cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

B. Đơn vị xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

C. Tổ chức thực hiện quyền xét xử của Quốc hội

D. Cơ quan thực hiện quyền tư pháp của Nhà nước

 

Câu 6. Theo Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2014, Bản án, quyết định sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị trong thời hạn do luật định thì?

A. có hiệu lực pháp luật

B. được xem xét lại theo trình tự tái thẩm

C. được xem xét lại theo trình tự giám đốc thẩm

D. phải được xét xử phúc thẩm

 

Câu 7. Theo Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2014, Chủ thể nào quyết định thành lập, giải thể Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương?

A. Bộ Chính trị

B. Chính phủ

C. Quốc hội

D. Ủy ban thường vụ Quốc hội

 

Câu 8. Theo Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2014, Tổ chức Tòa án nhân dân bao gồm?

A. Tòa án nhân dân tối cao

B. Tòa án nhân dân nhà nước

C. Tòa án nhân dân tư nhân

D. Tòa án nhân dân cao cấp

 

Câu 9. Theo Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2014, Tòa án nhân dân xét xử kịp thời trong thời hạn luật định, bảo đảm?

A. Dân chủ

B. Công khai

C. công bằng

D. Chính xác

 

Câu 10. Theo Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2014, Bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật mà phát hiện có vi phạm pháp luật hoặc có tình tiết mới theo quy định của luật tố tụng thì xử lý như thế nào?

A. phải được xét xử phúc thẩm

B. có hiệu lực pháp luật

C. không bị kháng cáo, kháng nghị

D. được xem xét lại theo trình tự giám đốc thẩm hoặc tái thẩm