Hỏi đáp và tin tức

Công chức Tài chính – kế toán cấp xã làm những nhiệm vụ gì?

Ông Nguyễn Bá Vương (Kon Tum) hiện là công chức cấp xã, được tuyển dụng vào vị trí Tài chính – kế toán xã. Ông được phân công nhiệm vụ làm Tài chính – Kế toán dự án (vốn đầu tư) kiêm nhiệm văn phòng thống kê, phụ trách thống kê các chỉ tiêu kinh tế – xã hội – quốc phòng – an ninh, lĩnh vực office, tín ngưỡng, tôn giáo.

Xã ông đang có 2 công chức kế toán, 1 công chức văn phòng thống kê, 2 công chức văn hóa xã hội, 1 người hoạt động không chuyên trách phụ trách lĩnh vực văn thư, thủ quỹ, 1 người hoạt động không chuyên trách phụ trách lĩnh vực văn hóa xã hội. Ông Vương hỏi, công việc của ông đang được phân công có phù hợp theo quy định của pháp luật không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 6/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố đã quy định cụ thể nhiệm vụ của công chức Tài chính – kế toán, đồng thời tại điểm c khoản này cũng đã quy định công chức Tài chính – kế toán thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao. Theo đó, việc phân công nhiệm vụ đối với ông Nguyễn Bá Vương nêu trên là phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Nguồn: Baochinhphu.vn

Từ khóa: