word-the-cao

Bộ câu hỏi trắc nghiệm và đáp án ôn thi công chức khối Đảng, Đoàn thể 2023

Giá: 220,000

Bộ câu hỏi trắc nghiệm và đáp án ôn thi công chức khối Đảng, Đoàn thể 2023 bao gồm 2098 câu hỏi. Mỗi câu hỏi có 4 đáp án và chỉ có 1 đáp án đúng. Bộ câu hỏi phù hợp với việc ôn thi công chức hoặc nâng ngạch công chức khối Đảng, Đoàn thể. Bộ câu hỏi có các nội dung sau:

1. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

2. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 28/11/2013.

3. Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12, ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 52/2019/QH14, ngày 25/11/2019

4. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi 2019

5. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, sửa đổi năm 2020

6. Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ

7. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

8. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

9. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP, ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

10. Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng;

11. Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về những điều đảng viên không được làm.

12. Hướng dẫn 01-HD/TW 2021 thi hành Điều lệ Đảng

13. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

14. Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

15. Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

16. Quy định số 66-QĐ/TW, ngày 06/02/2017 quy định về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng.

17. Hướng dẫn số 36-HD/VPTW, ngày 03/4/2018 về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng.

18. Nghị quyết số 76/NQ-CP, ngày 15/7/2021 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

19. Quyết định 1847/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Văn hoá công vụ

Lưu ý: Sau khi học bộ câu hỏi này bạn có thể thực hiện việc thi thử để kiểm tra lại kiến thức đã học được qua bài thi thử sau: Bài thi thử trắc nghiệm ôn thi công chức khối Đảng, Đoàn thể

 

Một số câu hỏi mô tả tài liệu:

Bộ câu hỏi trắc nghiệm và đáp án ôn thi công chức khối Đảng, Đoàn thể