pdff-tai-lieu

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức tỉnh Quảng Ninh môn Kiến thức chung năm 2023

Giá: 220,000

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức tỉnh Quảng Ninh môn Kiến thức chung năm 2023 bao gồm 925 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án. Các nội dung có trong bộ câu hỏi:

1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 28/11/2013 (Chương I, V, VI, VII, IX)

2. Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019 (Điều 1)

4. Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015 (Chương I, II, VIII, IX, X)

5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020 (Khoản 1 đến Khoản 7 và Khoản 32 đến Khoản 43 Điều 1)

6. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (Chương I, Chương II, Chương III (Mục 1, 2, 7), Chương IV, Chương V)

7. Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030

8. Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025

9. Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 27/11/2023 của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

 

Lưu ý: Sau khi học bộ câu hỏi này bạn có thể thực hiện việc thi thử để kiểm tra lại kiến thức đã học được qua bài thi thử sau: Bài thi thử trắc nghiệm ôn thi công chức tỉnh Quảng Ninh môn Kiến thức chung 2023

 

Một số câu hỏi mô tả tài liệu:

blank blank