Hỏi đáp và tin tức

Hướng dẫn xếp loại công chức vi phạm chính sách dân số

Cơ quan của ông Trần Văn Chung (Nam Định) có một trường hợp cán bộ sinh con thứ 3, bị kỷ luật hành chính “khiển trách”. Ông Chung hỏi, trong năm 2022 công chức này sẽ được đánh giá, xếp loại ở mức nào?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Khoản 6, Điều 2 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức quy định:

“Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đã bị xử lý kỷ luật đảng thì hình thức kỷ luật hành chính phải bảo đảm ở mức độ tương xứng với kỷ luật đảng. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị phải xem xét, quyết định việc xử lý kỷ luật hành chính”.

Do đó, nếu cơ quan quản lý quyết định xử lý kỷ luật hành chính đối với trường hợp sinh con thứ 3 thì trong năm 2022 sẽ xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ” theo quy định tại Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Nguồn tin: baochinhphu.vn

Từ khóa: