Hỏi đáp và tin tức

Xếp lương khi hết thời gian tập sự với viên chức ngành Công tác xã hội

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 26/2022/TT-BLĐTBXH (ngày 22/12/2022) quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành Công tác xã hội. Theo Khoản 2, Điều 8 của Thông tư, sau khi hết thời gian tập sự theo quy định và được cấp có thẩm quyền quản lý viên chức quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội thì thực hiện xếp bậc lương theo chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm như sau:

– Trường hợp có trình độ tiến sĩ, phù hợp với vị trí việc làm tuyển dụng thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp công tác xã hội viên: Xếp bậc 3, hệ số lương 3,00, ngạch viên chức loại A1.

– Trường hợp có trình độ thạc sĩ, phù hợp với vị trí việc làm tuyển dụng thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp công tác xã hội viên: Xếp bậc 2, hệ số lương 2,67, ngạch viên chức loại A1.

– Trường hợp có trình độ đại học, phù hợp với vị trí việc làm tuyển dụng, thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp công tác xã hội viên: Xếp bậc 1, hệ số lương 2,34, ngạch viên chức loại A1.

– Trường hợp có trình độ cao đẳng, phù hợp với vị trí việc làm tuyển dụng thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp nhân viên công tác xã hội: Xếp bậc 2, hệ số lương 2,06, ngạch viên chức loại B.

– Trường hợp có trình độ trung cấp, phù hợp với vị trí việc làm tuyển dụng thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp nhân viên công tác xã hội: Xếp bậc 1, hệ số lương 1,86, ngạch viên chức loại B.

Thông tư số 26/2022/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 28/1/2023 và thay thế Thông tư liên tịch số 30/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 19/8/2015.

Nguồn: Baobacgiang.com.vn

Từ khóa: