pdf-nạp thẻ

95 câu hỏi trắc nghiệm và ĐÁP ÁN thi công chức tỉnh – Chuyên ngành: Lao động – Thương binh và Xã hội

Giá: 40,000

Tài liệu dài 28 trang word, gồm 95 câu hỏi trắc nghiệm và ĐÁP ÁN thi công chức tỉnh – Chuyên ngành: Lao động – Thương binh và Xã hội.

Bao gồm nội dung các tài liệu sau:

1. Pháp lệnh 02/2020/UBTVQH14 Ưu đãi người có công với cách mạng
2. Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/05/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
3. Thông tư số 05/2014/TT- BLĐTBXH ngày 06/3/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.
4. Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/06/2014 hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ.
5. Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.
6. Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/07/2021 quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng.
7. Thông tư liên tịch số 45/2014/TTLT- BYT-BLĐTBXH ngày 25/11/2014  hướng dẫn khám giám định thương tật đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh.
8. Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ
9. Nghị định 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật.
10.  Luật Người khuyết tật ngày 17/6/2010
11.  Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.
12. Luật Việc làm 2013.
13. Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.
14. Quyết định số 17/2021/QĐ-TTg ngày 31/03/2021 quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
15. Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

16. Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
17. Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27/11/2014
18. Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp.
19. Luật Bảo hiểm xã hội số 19/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019.
20. Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019
21. Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/2/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.
22. Luật Bình đẳng giới ngày 29/11/2006
23. Nghị định số 70/2008/NĐ-CP ngày 04/06/2008 quy định chi tiết một số điều của Luật Bình đẳng giới.
24. Luật Trẻ em số 14/VBHN-VPQH ngày 29/06/2018
25. Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/05/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em.
26. Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 ban hành quy định về tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.
27. Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.
28. Nghị định 29/2019/NĐ-CP ngày 20/03/2019 quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

95 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI CÔNG CHỨC TỈNH

Chuyên ngành: Lao động – Thương binh và Xã hội

 

STT

 

Câu hỏi

 

Phương án 1

 

Phương án 2

 

Phương án 3

 

Phương án 4

 

 

 

1

 

Pháp lệnh 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 Ưu đãi người có công với cách mạng có hiệu lực thi hành kể từ ngày, tháng, năm nào?

 

 

Ngày 01 tháng 10 năm

2021

 

 

Ngày 30 tháng 7 năm

2021

 

 

Ngày 01 tháng 7 năm

2021

 

 

Ngày 01 tháng 8 năm

2021

 

 

2

 

Nghị định nào quy định chi tiết và

hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”?

 

 

Nghị định số 45/2013/NĐ-CP

 

 

Nghị định số 102/2013/NĐ-CP

 

 

Nghị định số 28/2012/NĐ-CP

 

 

Nghị định số 56/2013/NĐ-CP

 

 

 

 

3

 

Thiết bị nào sau đây không thuộc danh mục thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do Bộ Lao động –

Thương binh và Xã hội quản lý theo quy định tại Thông tư số 05/2014/TT- BLĐTBXH ngày 06/3/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội?

 

 

 

 

Động cơ điện 3 pha

 

 

 

 

Cần trục chân đế

 

 

 

 

Thang máy các loại

 

 

 

 

Nồi gia nhiệt dầu