pdf-nạp thẻ

93 câu hỏi trắc nghiệm và ĐÁP ÁN thi công chức tỉnh – Chuyên ngành: Quản lý bảo vệ môi trường

Giá: 40,000

93 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI CÔNG CHỨC TỈNH

Chuyên ngành: QUẢN LÝ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 

STT Câu hỏi Phương

án 1

Phương

án 2

Phương

án 3

Phương

án 4

 

 

 

 

1

 

 

 

Theo Luật Thuế bảo vệ môi trường năm 2010 thì thuế bảo vệ môi trường là

 

 

 

 

Cả 3 phương án còn lại

 

 

Thuế gián thu, thu vào sản phẩm, hàng hóa khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường

 

 

 

Thuế thu trực tiếp đối với mọi hàng hóa lưu thông trên thị trường

 

 

 

Thuế thu trực tiếp với mọi hàng hóa gây tác động xấu đến môi trường

 

 

 

2

 

 

Theo Luật Thuế bảo vệ môi trường năm 2010 thì đối tượng nào sau đây phải chịu thuế bảo vệ môi trường?

 

 

 

Thuốc diệt cỏ

 

 

 

Cả 3 phương án còn lại

 

 

Thuốc bảo quản lâm sản thuộc loại hạn chế sử dụng

 

 

 

Thuốc bảo quản lâm sản

 

 

 

3

 

 

Theo Luật Thuế bảo vệ môi trường năm 2010 thì hàng hóa nào dưới đây phải chịu mức thuế tuyệt đối theo quy định tại Biểu khung thuế bảo vệ môi trường?

 

 

 

Thuốc diệt cỏ

 

 

 

Thuốc trừ mối

 

 

 

Cả 3 phương án còn lại

 

 

Túi ni lông thuộc diện chịu thuế

 

STT Câu hỏi Phương

án 1

Phương

án 2

Phương

án 3

Phương

án 4

 

 

 

 

4

 

 

 

Theo Luật Thuế bảo vệ môi trường năm 2010 thì thời điểm tính thuế bảo vệ môi trường đối với hàng hóa sản xuất bán ra, trao đổi, tặng cho là

 

 

Thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa

 

 

 

Thời điểm hàng hóa mới hình thành

 

 

 

Thời điểm hàng hóa chưa được lưu thông

 

 

 

 

Cả 3 phương án còn lại

 

 

 

5

 

 

Theo Luật Thuế bảo vệ môi trường năm 2010 thì thời điểm tính thuế bảo vệ môi trường đối với hàng hóa nhập khẩu là

 

 

Thời điểm đăng ký tờ khai hải quan

 

 

 

Thời điểm hàng hóa được chuyển giao quyền sở hữu

 

 

 

Thời điểm hàng hóa được lưu thông trên thị trường

 

 

 

Thời điểm hàng hóa được chuyển giao quyền sử dụng

 

 

 

6

 

 

Theo Luật Thuế bảo vệ môi trường năm 2010 thì hàng hóa sản xuất hoặc nhập khẩu phải nộp thuế bảo vệ môi trường mấy lần?

 

 

 

Phải nộp ba lần

 

 

 

Phải nộp nhiều lần

 

 

Chỉ nộp một lần

 

 

 

Phải nộp hai lần

 

 

 

 

7

 

 

 

Theo Luật Đa dạng sinh học năm 2008 thì tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép tiếp cận nguồn gen có nghĩa vụ nào sau đây?

 

 

 

Tuân thủ các quy định của giấy chứng nhận quyền sở hữu nguồn gen

 

 

 

Tuân thủ các quy định của giấy phép kinh doanh nguồn gen

 

 

 

Tuân thủ các quy định của giấy phép tiếp cận nguồn gen

 

 

 

Tuân thủ các quy định của giấy phép đăng ký kinh doanh