word-the-cao

16 đề thi viết công chức tỉnh Quảng Bình năm 2017 môn chuyên ngành công nghiệp (Lĩnh vực Công thương)

Giá: 20,000

ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016

MÔN THI VIẾT CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHIỆP

(LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG)

 

Đề thi số 1

Câu 1: Trình bày nguyên tắc và các chính sách của Nhà nước về hoạt động hóa chất; các hành vi bị cấm trong hoạt động hóa chất theo Luật hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21/07/2007? (33 điểm)

Câu 2: Trình bày yêu cầu chung về an toàn trong phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, sử dụng điện để sản xuất và các hành vi bị cấm theo Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ? (34 điểm)

Câu 3: Trình bày những nội dung về yêu cầu chung đối với hoạt động vật liệu nổ công nghiệp (Hệ thống tổ chức quản lý kỹ thuật an toàn; yêu cầu về công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy; hồ sơ, tài liệu hoạt động vật liệu nổ công nghiệp; yêu cầu về công tác huấn luyện; đăng ký địa điểm bốc dỡ vật liệu nổ công nghiệp, yêu cầu đối với tiêu huỷ vật liệu nổ công nghiệp) và Quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp nêu tại Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ?(33 điểm).