word-the-cao

1966 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi viên chức môn Kiến thức chung

Giá: 220,000

“1966 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi viên chức môn Kiến thức chung” là bộ câu hỏi bao gồm 1966 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án môn Kiến thức chung. Bộ câu hỏi phù với việc ôn thi viên chức và thăng hạng viên chức, gồm những nội dung sau:

1. Hiến pháp Việt Nam năm 2013.

2. Luật Viên chức năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 (phần về viên chức).

3. Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 năm 2015.

4. Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 năm 2015.

5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13.

6. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

7. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

8. Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), ngày 17/4/2015 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

9. Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ngày 25/10/2017 Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

10. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 5/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

11. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

12. Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

13. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

14. Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

15. Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ : Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030

16. Nghị định 115/2020/NĐ-CP, ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

17. Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ

Một số câu hỏi mô tả tài liệu:

Bộ câu hỏi ôn thi viên chức và thăng hạng viên chức