word-the-cao

Tài liệu ôn thi công chức, viên chức môn Tin học theo chuẩn công nghệ thông tin năm 2018

Giá: 10,000

Tài liệu ôn thi công chức, viên chức môn Tin học theo chuẩn công nghệ thông tin năm 2018 bao gồm 6 module:

– Hiểu biết về CNTT cơ bản

Sử dụng máy tính cơ bản

– Xử lý văn bản cơ bản(Word 2010 )

Sử dụng bảng tính cơ bản(Excel 2010)

Sử dụng trình chiếu cơ bản(Microsoft PowerPoint 2010 )

Sử dụng Internet cơ bản