pdf-nạp thẻ

30 Đề thi và đáp án thi tuyển chức danh văn thư trường học

Giá: 50,000

Tài liệu dài 120 trang, gồm 30 Đề thi và đáp án thi tuyển chức danh văn thư trường học.

Gồm các tài liệu:

– Luật Viên chức số 58/2010/QH 12 ngày 15/11/2010
– Luật số 52/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức
– Nghị định 30/2020/NĐ-CP Về công tác văn thư
– Nghị định Số: 27/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ, Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức
– Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương

Tham khảo tài liệu:

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 1

CHỨC DANH: VĂN THƯ TRƯỜNG HỌC

 Câu 1: Anh (hoặc chị) hãy giải thích từ ngữ được quy định trong Luật Viên chức số 58/2010/QH 12 ngày 15/11/2010 và Luật số 52/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức?

 Câu 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với công tác văn thư được quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP Về công tác văn thư như thế nào?

 Câu 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết việc Nhân bản, đóng dấu, ký số của cơ quan, tổ chức và dấu chỉ độ mật, mức độ khẩn được quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP Về công tác văn thư như thế nào?

 

ĐÁP ÁN ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ 01

CHỨC DANH: VĂN THƯ TRƯỜNG HỌC

 

Câu 1: Theo quy định của Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 và Luật số 52/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

Viên chức quản lý là người được bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý có thời hạn, chịu trách nhiệm điều hành, tổ chức thực hiện một hoặc một số công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và được hưởng phụ cấp chức vụ quản lý.

Đạo đức nghề nghiệp là các chuẩn mực về nhận thức và hành vi phù hợp với đặc thù của từng lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quy định.

Quy tắc ứng xử là các chuẩn mực xử sự của viên chức trong thi hành nhiệm vụ và trong quan hệ xã hội do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, phù hợp với đặc thù công việc trong từng lĩnh vực hoạt động và được công khai để Nhân dân giám sát việc chấp hành.

Tuyển dụng là việc lựa chọn người có phẩm chất, trình độ và năng lực vào làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Hợp đồng làm việc là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa viên chức hoặc người được tuyển dụng làm viên chức với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về vị trí việc làm, tiền lương, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc quyền và nghĩa vụ của mỗi bên.

 

Câu 2: Theo quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP Về công tác văn thư

Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với công tác văn thư

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, trong phạm vi quyền hạn được giao có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện đúng quy định về công tác văn thư; chỉ đạo việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào công tác văn thư.

Cá nhân trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc có liên quan đến công tác văn thư phải thực hiện đúng quy định tại Nghị định này và các quy định của pháp luật có liên quan.

Văn thư cơ quan có nhiệm vụ

a) Đăng ký, thực hiện thủ tục phát hành, chuyển phát và theo dõi việc chuyển phát văn bản đi.

b) Tiếp nhận, đăng ký văn bản đến; trình, chuyển giao văn bản đến.

c) Sắp xếp, bảo quản và phục vụ việc tra cứu, sử dụng bản lưu văn bản.

d) Quản lý Sổ đăng ký văn bản.

đ) Quản lý, sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật của cơ quan, tổ chức; các loại con dấu khác theo quy định.

 

Câu 3: Theo quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP Về công tác văn thư:

Nhân bản, đóng dấu, ký số của cơ quan, tổ chức và dấu chỉ độ mật, mức độ khẩn

Nhân bản, đóng dấu của cơ quan, tổ chức và dấu chỉ độ mật, mức độ khẩn đối với văn bản giấy

a) Văn bản đi được nhân bản theo đúng số lượng được xác định ở phần nơi nhận của văn bản.

b) Việc đóng dấu cơ quan, tổ chức và dấu chỉ độ mật, mức độ khẩn, được thực hiện theo quy định tại Phụ lục I Nghị định này.

Ký số của cơ quan, tổ chức đối với văn bản điện tử

Ký số của cơ quan, tổ chức được thực hiện theo quy định tại Phụ lục I Nghị định này.