word-the-cao

94 câu hỏi trắc nghiệm và ĐÁP ÁN ôn thi công chức chuyên ngành Lao động – Thương binh và Xã hội

Giá: 40,000

Tài liệu dài 26 trang, gồm 94 câu hỏi trắc nghiệm và ĐÁP ÁN ôn thi công chức chuyên ngành Lao động – Thương binh và Xã hội

Bao gồm nội dung các tài liệu sau:

– Pháp lệnh 04/2012/UBTVQH13 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

– Nghị định 56/2013/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

– Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

– Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC Hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ

– Nghị định 31/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

– Nghị định 58/2019/NĐ-CP Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

– Thông tư liên tịch 45/2014/TTLT-BYT-BLĐTBXH Hướng dẫn khám giám định thương tật đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh

– Nghị định 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật

– Luật Người khuyết tật ngày 17/6/2010

– Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/06/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

– Luật Việc làm ngày 16/11/2013

– Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ

– Quyết định số 17/2021/QĐ-TTg ngày 31/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ

– Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ

– Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27/11/2014

– Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ

– Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20/11/2014

– Bộ luật lao động ngày 20/11/2019

– Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động

– Luật Bình đẳng giới ngày 29/11/2006

– Nghị định 70/2008/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới

– Luật trẻ em ngày 05/04/2016

– Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/05/2017 của Chính phủ?

– Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg ngày 30/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định Tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em

– Thông tư 53/2016/TT-BLĐTBXH Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

 

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI CÔNG CHỨC

Chuyên ngành: Lao động – Thương binh và Xã hội

 

Câu 1: Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng có hiệu lực thi hành kể từ ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 01 tháng 10 năm 2012

B. Ngày 30 tháng 7 năm 2012

C, Ngày 01 tháng 8 năm 2012

D. Ngày 01 tháng 9 năm 2012

 

Câu 2: Nghị định nào quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”?

A. Nghị định số 45/2013/NĐ-CP

B. Nghị định số 102/2013/NĐ-CP

C. Nghị định số 28/2012/NĐ-CP

D. Nghị định số 56/2013/NĐ-CP

 

Câu 3: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc cấp nào?

A. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

B. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

C. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

D. Ủy ban nhân dân cấp huyện

 

Câu 4: Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, bệnh binh có tỷ lệ bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ bao nhiêu phần trăm trở lên thì được điều dưỡng phục hồi sức khỏe mỗi năm một lần ?

A. 61%

B. 74%

C. 80%

D. 81%

 

Câu 5: Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng quy định trường hợp người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày đã chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày thì thân nhân được hưởng chế độ gì?

A. Hưởng trợ cấp một lần

B. Hưởng trợ cấp hàng tháng

C. Hưởng chế độ bảo hiểm y tế

D. Hưởng Chế độ điều dưỡng