word-the-cao

Bộ câu hỏi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Giá: 30,000

“Bộ câu hỏi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” bao gồm 60 câu trắc nghiệm và đáp án.

Một số câu hỏi mô tả tài liệu:

Câu 1: “Tập trung kiểm soát đại dịch COVID-19, tiêm chủng đại trà vắc xin COVID-19 cho cộng đồng; phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, xây dựng.” là:

a. Các đột phá chiến lược

b. Nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII

c. Mục tiêu cụ thể

d. Định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 – 2030

 

Câu 2: Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đến năm 2025, tỉ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội khoảng:

a. 25%

b. 40%

c. 35%

d. 15%

 

Câu 3: Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đến năm 2025, tỉ lệ đô thị hóa khoảng bao nhiêu phần trăm?

a. 55%

b. 45%

c. 35%

d. 65%