word-the-cao

Bộ câu hỏi phỏng vấn xét tuyển giáo viên phần Kiến thức chung

Giá: 50,000

Bộ câu hỏi phỏng vấn xét tuyển giáo viên (viên chức giáo dục) phần Kiến thức chung bao gồm 108 câu hỏi và đáp án (có biểu điểm). Bộ câu hỏi bao gồm những nội dung sau:

– Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 do Quốc hội khóa XII ban hành.

– Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ về quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.

– Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Một số câu hỏi mô tả tài liệu:

Câu 01. Anh (chị) hãy cho biết Luật Viên chức được Quốc hội thông qua ngày nào,ngày có hiệu lực thi hành,gồm bao nhiêu chương, điều và nội dung tiêu đề của các chương, phạm vi điều chỉnh của Luật?

Đáp án:

Nội dung Điểm
Luật đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010 3,0
Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 3,0
Luật có 6 chương, 62 điều 3,0
Chương I: Những quy định chung 3,0
Chương II: Quyền và nghĩa vụ của viên chức 2,5
Chương III: Tuyển dụng, sử dụng viên chức 3,0
Chương IV: Quản lý viên chức 3,0
Chương V: Khen thưởng và xử lý vi phạm 3,0
Chương VI: Điều khoản thi hành 3,0
Phạm vi điều chỉnh của Luật: Quy định về viên chức; quyền, nghĩa vụ của viên chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập 8,0
Cộng 35

 

Câu 02. Anh (chị) hãy cho biết theo Luật Viên chức thì viên chức, viên chức quản lý và hoạt động nghề nghiệp của viên chức là gì?

Đáp án:

Nội dung Điểm
Tại Điều 2, Luật Viên chức, viên chức là: 2,5
công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật. 9,0
Tại Khoản 1, Điều 3, Luật Viên chức, viên chức quản lý là: 2,5
người được bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý có thời hạn chịu trách nhiệm điều hành, tổ chức thực hiện một hoặc một số công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, không phải là công chức và được hưởng phụ cấp chức vụ quản lý 9,0
Tại Điều 4 Luật Viên chức thì hoạt động nghề nghiệp của viên chức là: 2,5
Việc thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu về trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Luật Viên chức và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 9,5
Cộng 35

 

Câu 03. Anh (chị) hãy cho biết theo Luật Viên chức thì đạo đức nghề nghiệp,quy tắc ứng xử, tuyển dụng, hợp đồng làm việc là gì?

Đáp án:

Nội dung Điểm
Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Luật Viên chức thì đạo đức nghề nghiệp là: 2,0
Các chuẩn mực về nhận thức và hành vi phù hợp với đặc thù của từng lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quy định. 5,0
Theo quy định tại Khoản 3, Điều 3 Luật Viên chức thì quy tắc ứng xử là: 2,0
các chuẩn mực xử sự của viên chức trong thi hành nhiệm vụ và trong quan hệ xã hội do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, phù hợp với đặc thù công việc trong từng lĩnh vực hoạt động và được công khai để nhân dân giám sát việc chấp hành 5,0
Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Luật Viên chức thì tuyển dụng là: 2,0
Việc lựa chọn người có phẩm chất, trình độ và năng lực vào làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập 5,0
Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Luật Viên chức thì hợp đồng làm việc là: 2,0
Sự thỏa thuận bằng văn bản giữa viên chức hoặc người được tuyển dụng làm viên chức với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về vị trí việc làm, tiền lương, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc quyền và nghĩa vụ của mỗi bên. 5,0
Cộng 35