word-the-cao

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Điều lệ Trường tiểu học

Giá: 30,000

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Điều lệ Trường tiểu học (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) bao gồm 72 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án.

Một số câu hỏi mô tả tài liệu:

Câu 1: Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT; 4/9/2020. Ban hành Điều lệ trường Tiểu học có hiệu lực từ ngày nào?

a. ngày 4 tháng 9 năm 2020

b. ngày 20 tháng 11 năm 2020

c. ngày 20 tháng 10 năm 2020

d. ngày 4 tháng 10 năm 2020

 

Câu 2: Theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT; 4/9/2020. Ban hành Điều lệ trường Tiểu học. Trường Tiểu học có bao nhiêu nhiệm vụ và quyền hạn?

a. 10

b. 9

c. 8

d. 11

 

Câu 3: Theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT; 4/9/2020. Ban hành Điều lệ trường Tiểu học. Trường tiểu học được tổ chức theo bao nhiêu loại hình?

a. hai loại hình hoặc ba loại hình

b. ba loại hình

c. bốn loại hình

d. hai loại hình

 

Câu 4: Theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT; 4/9/2020. Ban hành Điều lệ trường Tiểu học. Trường tiểu học được tổ chức theo loại hình nào?

a. công lập và tư thục

b. tư thục; dân lập; công lập

c. tư thục và dân lập

d. công lập và dân lập

 

Câu 5: Theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT; 4/9/2020. Ban hành Điều lệ trường Tiểu học. Lớp tiểu học trong trường phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên biệt gồm?

a. Tất cả phương án

b. Lớp tiểu học trong cơ sở giáo dục dành cho trẻ em khuyết tật

c. Lớp tiểu học trong trường giáo dưỡng

d. Lớp tiểu học trong trường phổ thông có nhiều cấp học; Lớp tiểu học trong trường phổ thông dân tộc bán trú.