pdf-tai-lieu

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức Ngân hàng Nhà nước 2023

Giá: 200,000

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức Ngân hàng Nhà nước 2023 bao gồm 1252 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án. Bộ câu hỏi có các nội dung sau:

– Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Năm năm 2013
– Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 47/2019/QH14)
– Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020)
– Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 52/2019/QH14)
– Luật Các tổ chức tín dụng năm 2020 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 17/2017/QH14)
– Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010
– Nghị định 102/2022/NĐ-CP ngày 12/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt nam
– Quyết định số 986/QĐ-TTg ngày 08/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Lưu ý: Sau khi học bộ câu hỏi này bạn có thể thực hiện việc thi thử để kiểm tra lại kiến thức đã học được qua bài thi thử sau: Bài thi thử trắc nghiệm ôn thi công chức Ngân hàng Nhà nước năm 2023

Một số câu hỏi mô tả tài liệu:

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức Ngân hàng Nhà nước 2022