pdff-tai-lieu

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2024 (cập nhật ngày 25/5/2024)

Giá: 240,000

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2024 bao gồm 2650 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án. Bộ câu hỏi có các nội dung sau:

I. Pháp luật Nhà nước:

1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.

2. Bộ Luật Lao động năm 2019

3. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020

4. Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019.

5. Luật Công đoàn 2012.

II. Văn bản quy định của Đảng

1. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

2. Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng

3. Hướng dẫn 01-HD/-TW, ngày 28/9/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

4. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

5. Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

6. Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

7. Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

8. Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới

III. Văn bản quy định của Chính phủ

1. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 48/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP

2. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

3. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

4. Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

5. Quyết định 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tương Chính phủ về phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ.

IV. Văn bản, nghị quyết của Tổng Liên đoàn

1. Văn kiện Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

2. Hướng dẫn số 82/HD-TLĐ ngày 03/4/2023 của Tổng Liên đoàn về lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại đại hội, hội nghị công đoàn
các cấp.

3. Chương trình số 02/CTr-BCH ngày 20/7/2021 của BCH Tổng Liên đoàn về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị
quyết số 02 của Bộ Chính trị.

4. Nghị quyết số 03/NQ-BCH ngày 11/01/2019 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII về công tác cán bộ công đoàn trong tình hình mới.

5. Hướng dẫn số 11/HD-TLĐ, ngày 14/3/2024 của Tổng Liên đoàn LĐVN về Công đoàn tham gia thực hiện dân chủ ở cơ sở.

6. Những vấn đề cơ bản về lịch sử hình thành, phát triển và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức công đoàn nơi đăng ký dự tuyển.

7. Quyết định số 933/QĐ-TLĐ ngày 14/5/2024 của Tổng Liên đoàn về việc ban hành Quy định về thể loại, thẩm quyền ban hành, thể thức và kỹ thuật ban hành trình bày văn bản của tổ chức; Công đoàn Việt Nam.

 

Lưu ý: Sau khi học bộ câu hỏi này bạn có thể thực hiện việc thi thử để kiểm tra lại kiến thức đã học được qua bài thi thử sau: Bài thi thử trắc nghiệm ôn thi công chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2024

 

Một số câu hỏi mô tả tài liệu: